Wednesday, October 6, 2010

1. CENNETTEKİ BABAMIZIN PLANI

1. Tanrı Baba'nın mutluluğumuz için bir planı vardır.  Buna kurtuluş planı denir. 
2. İsa Mesih, bu planın merkezini oluşturur.
3. Tanrı, planı hakkındaki hakikatleri peygamberler vasıtasıyla bildirir. 
4. Peygamber Joseph Smith, İsa Mesih'in son günlerdeki bir şahididir.  Tanrı, ilahi plan hakkındaki bilgileri onun vasıtasıyla bizlere iletmiştir. 
5. Mormon Kitabı, ilahi planı açıkça ifade eden, İsa Mesih'e ait bir başka ahittir. 
6. Kutsal Ruh vasıtasıyla herkes bu mesajın doğru olduğunu bilebilir. 
1. İLKE 
İLAHİ BABA'MIZIN PLANI 
Tanrı’ya İnanırız
Birçok insan, farklı isimler vermiş olmalarına rağmen bir Yüce Varlığa inanır.  Bizler Tanrı'nın yaşadığını biliyoruz. 
Tanrı Mükemmeldir 
Tanrı mükemmeldir, her şeyi bilir ve her şeye gücü yeter.  O merhametli, şefkatli ve adildir.  Ona iman edebileceğimizi biliyoruz.  O'nu tüm kalbimizle sevebiliriz. 
Tanrı Cennetteki Babamızdır 
Bizler, Cennetteki Babamızın çocuklarıyız.  Biz onun suretinde yaratıldık.  O, tüm insanların babası olduğu için hepimiz kardeşiz. 
Tanrı'nın Bizim İçin Bir Planı Vardır 
Babamız olarak, Tanrı bizleri sever.  O, ilerlememizi ve mutlu olmamızı, kendisine daha çok benzememizi ister.  Bu hayatta ve O'nunla birlikte olacağımız ebedi hayatta bizlere sevinç getirecek olan bir kurtuluş planı hazırlamıştır. 
KUTSAL YAZILAR 
Mosiya 4:9 ("Tanrıya inan;...O'nun tüm hikmete ve tüm kudrete sahip olduğuna inan.") 
Tekvin 1:26--27 ("Tanrı insanı kendi suretinde yarattı.") 
Matta 5:48 ("Bu yüzden cennetteki Baba'nız mükemmel olduğu için siz de mükemmel olun.") 
Resullerin İşleri 17:24--29 ("Bizler Tanrı'nın zürriyetiyiz.") 
Romalılar 8:16 ("Bizler Tanrı'nın çocuklarıyız.") 
2. İLKE 
İSA MESİH'İN İLAHİ OĞUL OLUŞU 
Günah ve Ölümün Üstesinden Gelmek İçin Yardıma İhtiyaç Duyarız 
Cennetteki Baba'mızın yardımı olmaksızın kurtuluş planından faydalanamayız.  Bu ölümlü hayatta her birimiz günah işler ve mükemmellikten uzaklaşırız.  İşlediğimiz günahlar, cennetteki Babamıza dönmeye layık olmamızı engeller.  Ayrıca, hepimiz bir gün ölecek ve böylece bu ölümlü hayatı sona erdirmiş olacağız.  
Tanrı, Planını Yerine Getirmesi İçin İsa Mesih'i Gönderdi 
Tanrı, huzuruna dönebilmemiz amacıyla günah ve ölümün üstesinden gelebilmemiz için bir yol hazırlamıştır.  Kurtuluş planındaki temel öğe İsa Mesih'tir.  [Yuhanna 3:16]  Cennetteki Baba'mızın bize karşı büyük bir sevgi duyduğunu düşünmek harika bir duygudur. 
Mesih, Günah ve Ölümün Üstesinden Gelmiştir 
İsa, kurtuluş planındaki görevini yerine getirmiştir.  O'nun fedakârlığı ve dirilişi sayesinde bizler günahın etkilerinin üstesinden gelebileceğiz ve tüm insanlar fiziksel ölümden sonra tekrar yaşayacaktır.
Mesih, Planı Nasıl Yerine Getireceğimizi Gösterdi 
Kurtuluş planını anlamak basit ve kolaydır, fakat bize düşen onu izlemeyi seçmektir.  [Yuhanna 14:6]  Mükemmel örneği ve öğretileriyle İsa, bu planı nasıl yerine getireceğimizi göstermiştir. 
O'nun Öğrettiklerini Yapmak İçin İman Sahibi Olun 
İsa Mesih'in öğrettiklerini yapmak için iman sahibi olursak bu hayatta huzur buluruz.  Ayrıca ona ve Cennetteki Baba'mıza daha çok benzeriz.  Bu hayattan sonra onların yanına geri dönebiliriz. 
KUTSAL YAZILAR 
1. Nefi 11:32--33 (İsa Mesih "dünyanın günahları için öldürüldü.") 
2. Nefi 9:21--24 (Mesih, "sesine kulak verdikleri takdirde tüm insanları kurtaracaktır.") 
Alma 7:12 (Mesih "ölümün bağlarını çözecektir.") 
3. Nefi 27:13--14 (Baba, Mesih'i çarmıha gerilmesi için dünyaya gönderdi.) 
Yuhanna 7:17 ("Eğer bir kimse O'nun isteklerini yaparsa öğretiyi bilecektir.") 
Yuhanna 14:15 ("Eğer beni seviyorsan, emirlerimi yerine getir.")
3. İLKE
PLAN NASIL BİLDİRİLDİ 
Tanrı, Hazırlamış Olduğu Bir Modeli Uygular 
Cennetteki Baba'mız kurtuluş planını ve İsa Mesih'in bu plandaki misyonunu hepimizin anlamasını ister.  O, bu planı çocuklarına açıklarken basit bir model oluşturmuştur. 
TANRI'NIN HAZIRLAMIŞ OLDUĞU MODEL 
O, şahitler seçer. 
Peygamberler, Mesih'e tanıklık ederler. 
Kutsal Ruh, hakikati teyit eder
İtaat etmeye davet ediliriz.
O, Şahitler Seçer 
Tanrı, dürüst insanları kendine tanık olarak seçer.  Bu insanlar, plan hakkındaki gerçeği ve Mesih'in bu plandaki misyonunu tecrübe yoluyla öğrenirler.  Bu insanlara peygamberler ve havariler denir. 
Kutsal Yazı:  Amos 3:7 (Tanrı sırlarını peygamberlere açar.) 
Peygamberler, Mesih'e Tanıklık Ederler 
Tanrı bu peygamberlere, kendi adına hareket etme yetkisini verir.  İnsanlara sevindirici haberi öğretmelerini emreder.  Bunlar Mesih'e ilişkin  tanıklıklarını iki yolla gösterirler.  Birincisi, doğrudan insanlara öğretirler.  İkincisi de, sevindirici habere ilişkin tanıklıklarını ve sevindirici haberin hakikatlerini kutsal yazılar adı verilen mukaddes kitaplara yazarlar.  
Kutsal Ruh Hakikati Teyit Eder 
İnsanlar, peygamberlerin sözlerini doğrudan dinler veya kutsal yazılarda okurlar.  Peygamberlerin öğretilerinin doğru olduğunu Kutsal Ruh'un kudretiyle öğrenebilirler. 
İtaat Etmeye Davet Ediliriz  
İnsanlar, Kutsal Ruh'un kudretiyle hakikati öğrendiklerinde, Rab'bin hizmetkarları onları bu bilgiye göre hareket etmeye davet ederler.
KUTSAL YAZILAR
Moroni: 7:29--32 (Melekler, vaaz veren ve başkalarını Kutsal Ruh'u elde etmeye hazırlayan seçilmiş kişilere hizmet ederler.) 
Markos 16:15--20 (Rab, havarilere vaaz vermelerini ve vaftiz etmelerini emretti.  Tanrı, sözünü alametlerle teyit etti.) 
Yuhanna 15:16 ("Siz beni seçmediniz, fakat ben sizi seçtim ve atadım.") 
İbranilere 5:4; Çıkış 28:1, 41 (Rab'bin hizmetkarları "Harun'un çağırıldığı gibi" çağırılmalıdırlar.)
ÖRNEKLER 
Tanrı'nın eski zamanlarda bir peygamber vasıtasıyla nasıl iş gördüğünü göstermek için: 
Bir peygambere örnek olarak Musa gösterilebilir.  Tanrı, Sina Dağında On Emri Musa'ya verdi.  Musa da bu emirleri diğer insanlara verdiBugün, bu emirler Kutsal Kitap'te bulunmaktadır.  (Bakınız Çıkış 20:3--22.) 
Mesih zamanındaki hakikati bildirme modelini sergilemek için: 
Resullerin İşleri 10:38--48'i okuyun ve müzakere edin. 
39--41. ayetler:  Tanrı İsa'yı seçilmiş şahitlere gösterdi. 
42--43. ayetler:  Onlara, vaaz vermelerini ve tanıklık etmelerini emretti. 
44. ayet:  Kutsal Ruh dinleyenlerin üstüne indi. 
47--48. ayetler:  İnsanlara vaftiz olmaları emredildi. 
4. İLKE  
PEYGAMBER JOSEPH SMITH:  İSA MESİH'İN ÇAĞDAŞ BİR ŞAHİDİDİR 
Günümüzde Tanrı, Hakikati Bildirmek İçin, Hazırlamış Olduğu Modeli Uygulamıştır  
Günümüzde Tanrı, hakikati bildirmek için, hazırlamış olduğu modeli uygulamıştır.  Kurtuluş planını öğretmek için bir peygamber seçmiştir.  Bu peygamber Joseph Smith'tir.  
Joseph Smith Din Hususunda Şaşkınlığa Düşmüştü 
1820 yılında, Joseph Smith henüz ondört yaşındayken, din hususunda öğretilmekte olan çok sayıda değişik fikirden ötürü şaşkınlığa düşmüştü.  Kiliselerin hepsi, Tanrı hakkındaki hakikati öğrettiklerini iddia ediyorlardı.  Fakat genç Joseph bu öğretiler arasındaki büyük farklılıklardan ötürü şaşkınlık içerisindeydi.  O duygularını şu kelimelerle ifade etmiştir:  [JS--T 1:8 veya Peygamber Joseph Smith'in Tanıklığı'ndan aynı pasajı okuyun.
Joseph, Nasıl Bilgelik Sahibi Olacağını Öğrendi
Günün birinde Joseph, Kutsal Kitap'te kendisine bu şaşkınlığın nasıl üstesinden geleceğini gösteren bir pasaj okudu.  [Yakup 1: 5, JS--T 1:11--1ı veya Peygamber Joseph Smith'in Tanıklığı'ndan aynı pasajı okuyun.]
Joseph, Bilgelik Elde Etmek İçin Dua Etti 
Joseph, Kutsal Kitap'te söylenenin aynısını yapmaya karar verdiDua ederek Tanrı'ya soracaktı.  Bir ilkbahar sabahı yakınlardaki bir koruluğa gitti.  Diz çöktü ve tüm kalbiyle Tanrı'ya dua etti.  Büyük inancından ötürü, Tanrı'nın bu duaya cevap vereceğinden kesinlikle emindi.   
Joseph, Tanrı Baba'yı ve Oğul İsa Mesih'i Gördü 
Onun sözleriyle, olaylar şöyle cereyan etmiştir.  [JS--T 1:16--17 veya Peygamber Joseph Smith'in Tanıklığı'ndan aşağıdaki bölümleri okuyun.
"Başımın tam üstünde güneşten de parlak bir ışık kümesi gördüm, üstüme gelinceye dek yavaş yavaş alçaldı.... Işık üzerimde durduğunda, yukarıda havada durmakta olan ve parlaklığı ve görkemi anlatamayacağım kadar muazzam olan  iki Şahsiyet gördüm.  Onlardan biri, beni adımla çağırarak konuştu ve diğerini göstererek---Bu Benim Sevgili Oğlumdur.  Onu Dinle!" dedi. 
Duasına cevap olarak, Tanrı Baba ve İsa Mesih genç Joseph'ı ziyaret etmişlerdi. 
Joseph Smith Tanrı'nın Bir Peygamberiydi
Bu ve diğer tecrübeleri vasıtasıyla Joseph Smith peygamberlik görevine çağırıldı.  Joseph, Musa ve diğer Kutsal Kitap peygamberlerine çok benziyordu.  O Peygamberler de Tanrı'yı görmüş ve O'nun mesajını müjdelemek üzere göreve çağırılmışlardı.  
Joseph, Mesih'in Bir Şahididir 
Joseph Smith, dirilmiş olan Kurtarıcı'yı gördüğü ve onunla konuştuğu için İsa Mesih'in güçlü bir şahididir. Tanrı, onun vasıtasıyla, İsa Mesih'in ilahi misyonu da dahil olmak üzere  kurtuluş planına ilişkin hakikatleri bildirmiştir. 
KUTSAL YAZILAR
2. Nefi 3:5--11 (Yusuf, son zamana ait seçilmiş bir gören hakkında kehanette bulundu.) 
Ö & A 1:17--18 (Tanrı Joseph Smith'i göreve çağırdı ve sevindirici haberi duyurmasını emretti.)  
Ö & A 5:10 (Bu nesil Rab'bin sözlerini Joseph Smith vasıtasıyla öğrenecek.) 
Ö & A 35:17 (Sevindirici Haber'in bütünü Joseph Smith vasıtasıyla gönderildi.) 
5. İLKE 
MORMON KİTABI: İSA MESİH'E AİT BİR BAŞKA AHİT  
Joseph Smith Mormon Kitabı'nı Gün Işığına Çıkardı
Mesih'in bir şahidi olarak Joseph Smith, sevindirici haberi öğretme yetkisine kavuştu.  O, ayrıca ek kutsal yazıları da gün ışığına çıkardı.  Ona, eski zaman peygamberlerinin yazdıklarını tercüme etmesi emredildi.  Bu yazılar Mormon Kitabı'nda: İsa Mesih'e Ait Bir Başka Ahit'te bulunmaktadır. 
Mormon Kitabı Peygamberlerin Yazdıklarını İçerir 
Mormon Kitabı eski peygamberlerin yazdıklarını içerir.  Bunların ilki, M.Ö. 600 yıllarında Yeruşalem'de yaşamış olan Lehi'dir.  Rab, Lehi'ye, küçük bir grup insanı Amerika kıtasına götürmesini emretti.  Bu insanlar orada büyük bir medeniyet kurdular.  Tanrı, bu insanlar arasından peygamberleri göreve çağırmaya devam etti.  Mormon Kitabı bu peygamberlerin yazdıklarından derlenmiştir.  Bu kitaba o peygamberlerden birinin adı verilmiştir.
Mormon Kitabı Peygamberleri, Mesih'i Öğrettiler 
Bu peygamberler kurtuluş planını ve Kurtarıcı'nın misyonunu biliyorlardı.  Aslında Mesih, dirilişinden sonra Amerika'da insanlara göründü.  Onlara sevindirici haberini öğretti ve onlar arasında Kilise'sini kurdu.
Mesih'e Ait Bir Başka Ahit
Yüzyıllar boyu, kurtuluş planı hakkındaki hakikat en başından beri Kutsal Kitap'ta mevcuttu.  Tanrı, şimdi bize Mormon Kitabı'nı verdi.  Bu kitap İsa Mesih'e ait bir başka ahit şeklinde mevcuttur. [ki veya üç şahidin ağzıyla..." kelimeleri ile başlayan 2. Korintoslular 13:1'i okuyun ve müzakere edin.]
Mormon Kitabını okumaya başlamanıza yardımcı olmak amacıyla birkaç pasajı okumanızı öneririz.  Giriş kısmını (levhalara ilişkin kısa açıklama ve tanıklıklar da dahil olmak üzere), Moroni 10:3--5 ve 3. Nefi 11 bölümlerini tavsiye ederiz.  
KUTSAL YAZILAR 
Mormon Kitabı kapak sayfası (Mormon Kitabı, "Yahudileri ve Yahudi olmayanları İsa'nın Mesih olduğuna ikna etmek içindir".) 
2. Nefi 3:11--12; Hezekiel 37:15--19 (Mormon Kitabı ve Kutsal Kitap, sahte öğretilere karşı mücadele etmek ve huzuru sağlamak için birlik olacaktır.) 
2. Nefi 29:6--9 (Rab sözlerini tüm insanoğulları için söyledi.) 
2. Nefi 33:10--12 ("Mesih'e inanıyorsanız, bu sözlere de inanacaksınız.") 
Yuhanna 10:14--16; 3 Nefi 15:16--24 (Mesih diğer koyunlarını ziyaret eder.)
ÖRNEKLER 
Mormon Kitabı'nın Kutsal Kitabı nasıl desteklediğini göstermek için:
Farz edelim ki, bir kapıyı yerine takmak istiyorsunuz.  Niçin bir değil de iki menteşe kullanırsınız?  İki menteşe birlikte işleyerek kapıyı nasıl daha sabit bir hale getirirler?  Aynı şekilde Kutsal Kitap ve Mormon Kitabı da İsa Mesih'in sevindirici haberini öğretmek için birleşirler.  Bu kitaplar hakikati sağlam bir şekilde oluştururlar.  Her ikisi de İsa Mesih'in ilahi rolünü ve sevindirici haber'in doğruluğunu destekler. 
6. İLKE 
KUTSAL RUH:  HAKİKATİN ŞAHİDİ 
Kutsal Ruh, Joseph Smith'in Mesajını Teyit Eder 
Peygamber Joseph Smith'i göreve çağırmak ve ona Mormon Kitabı'nı gün ışığına çıkarmak suretiyle Tanrı, hakikati bildirmek için oluşturmuş olduğu modeli uygulamış oldu.  Tanrı, Kutsal Ruh'un, Mormon Kitabı'nın doğru olduğunu öğrenebilmenizi sağlayacağını vaat etmiştir.  [Yuhanna 14:26'yı okuyun
Joseph Smith'in Peygamber Olduğunu Öğrenebilirsiniz
Kutsal Ruh, Joseph Smith'in Tanrı tarafından Mesih'in şahidi olmak üzere göreve çağırıldığını öğrenebilmenize yardım eder.  Bir kez bunları öğrendiğinizde, müzakere etmekte olduğumuz diğer şeylerin de doğru olduğunu öğrenebilirsiniz. 
Mormon Kitabı Bir Vaat İçerir
Mormon Kitabı, kendisini okuyan herkese bir vaat içerir.  Rab, Mormon Kitabı'ndaki son peygamber olan Moroni vasıtasıyla  bizlere bu vaadi vermiştir.  [Moroni 10:3--5'i okuyun ]
Okumalı, Derinlemesine Düşünmeli ve Dua Etmeliyiz
Bu pasaj, Mormon Kitabı'nın doğru olduğunu Kutsal Ruh vasıtasıyla nasıl öğrenebileceğinizi açıklar.  İlk olarak bu kitabı okumalısınız.  İkinci olarak, Mormon Kitabı'ndaki hakikatleri Kutsal Kitap'takiler ile karşılaştırarak, okuduğunuz şeyi derinlemesine düşünmelisiniz. Üçüncü olarak, samimi bir şekilde ve Mesih'e inanarak Baba'ya dua etmelisiniz.  Cennetteki Baba'nızın, Kutsal Ruh'un kudreti vasıtasıyla bu mesajın doğru olduğunu anlamanıza yardımcı olacağı sizlere vaat edilmiştir. 
Dua ederek, Mormon Kitabı'nın doğruluğunu ve Joseph Smith'in Tanrı'nın bir peygamberi olup olmadığını Cennetteki Baba'mıza sormanızı teşvik ederiz? 
Nasıl Dua Ederiz: 
1. "Cennetteki Baba'mız..."
ı. "...'den dolayı sana şükran duyuyoruz"
3."Senden diliyoruz ki ..." 
4."İsa Mesih'in adıyla, amin." 
Vaftiz Olabilirsiniz 
Rab, dualarınıza cevap verdiğinde ve bu mesajın doğru olduğunu hissettiğinizde, vaftiz olmak suretiyle Mesih'i izleyebilirsiniz
KUTSAL YAZILAR
1. Nefi 10:17--19 (Nefi, hakikati Kutsal Ruh'un kudretiyle öğrendi.)     
Yuhanna 16:13 ("Hakikat Ruhu sizi tüm hakikatlere götürür.") 
1. Korintoslular 2:9--14 ("Tanrı'ya ait şeyleri Tanrı'nın Ruhu'ndan başkası bilemez.") 
Ö & A 6:23 ("Huzurumu hissetmediniz mi?") 
Ö & A 8:1--3 (İmanla ne istersen alacaksın; "Kutsal Ruh ile aklına ve kalbine konuşacağım.") 
Ö & A 9:8--9 ("Eğer doğruysa bağrınızın yanmasını sağlayacağım; böylece doğru olduğunu hissedeceksin.")