Wednesday, October 6, 2010

2. İsa Mesih'in Sevindirici Haberi

 
İsa Mesih Tanrı'nın oğludur.  Bizim en büyük ağabeyimizdir. Tanrı bizi kurtarması için ağabeyimiz İsa Mesih'i dünyaya göndermiştir.
 İSA MESİH'İN MÜJDESİ 
Cennetteki Babamıza daha çok benzeyebilmemiz için izleyeceğimiz yolda iki büyük engel bulunmaktadır:  Fiziksel ölüm ve günah.  İsa Mesih, verdiği kefaret vasıtasıyla ölüm ve günahın üstesinden gelinebilecek yolu açmış oldu.  Bu yolu izleyerek Cennetteki Baba'mıza dönebiliriz.  Bu müzakerenin ana ilkeleri şunlardır---
1. Diriliş vasıtasıyla fiziksel ölümden kurtulacağız.
2. İsa Mesih'in müjdesinin ilke ve törenlerine itaat ederek  günahtan da kurtulmuş olacağız.
3. Verdiği kefareti hayatlarımızda etkili kılmak için Mesih'e inanmalıyız.
4. Günahlarımızdan tövbe etmeliyiz.
5. Tanrı ile bir antlaşmaya girmek için suya daldırılmak suretiyle vaftiz olmalıyız. 
6. Kutsal Ruh'un armağanına almalı ve manevi olarak yeniden doğmalıyız. 
7. Tanrı'nın tüm emirlerine itaat etmek için çaba sarf etmeliyiz.
1. İLKE
FİZİKSEL ÖLÜMDEN KURTULUŞ 
Bizler Fiziksel Olarak Cennetteki Baba'mızdan Farklıyız 
Cennetteki Baba'mıza daha çok benzeyebilmemiz için izleyeceğimiz yolda iki büyük engel bulunmaktadır. Birincisi, fiziksel bedenlerimizin kusurlu ve ölümlü oluşudur. Cennetteki Baba'mızın bedeni ise mükemmel ve ölümsüzdür.  Bedenlerimiz ölümlü olduğu için hepimiz öleceğiz. 
Ruhlarımız ve Bedenlerimiz Ayrılacak 
Bu fiziksel ölüm, ruhlarımızın ölümlü fiziksel bedenlerimizden ayrılmasıdır.  Ruhlarımız yaşamaya devam etse de, fiziksel bedenlerimiz ölür.  Bu ilk fiziksel ölüm engelinin üstesinden kendi başımıza gelemeyiz. 
İsa Fiziksel Ölümün Üstesinden Geldi
İsa Mesih bizim için bu engelin üstesinden gelmiştir.  O'nun fiziksel ölümü çarmıh üzerinde öldüğü zaman gerçekleşmişti.  Ölümünün üçüncü gününde İsa dirildi.  O'nun ruhu bedeniyle görkemli ve ölümsüz bir şekilde yeniden birleşti. 
Diriliş, Beden ve Ruh'un Yeniden Birleşmesidir
Ölüm, ruh ve fiziksel bedenin birbirinden ayrılması ise, diriliş de ruhun ölümsüz bir fiziksel bedenle yeniden birleşmesidir.   
Herkes Dirilecektir 
İsa, fiziksel ölümü yendiği ve dirildiği için hepimiz dirileceğiz.  Diriliş, bu hayatta iyi veya kötü şeyler yapmış olmamıza bakılmaksızın her birimize karşılıksız olarak verilmiş olan bir armağandır.   
KUTSAL YAZILAR 
1.   2. Nefi 9:6 (Tanrı'nın merhametli planını yerine getirmek için herkes ölüme tabidir.) 
2.   Alma 11:42--45 ("Mesih'in ölümü, bu geçici ölümün bağlarını çözecek...Ruh ve beden yeniden birleşecektir.") 
3.   Luka 24:36--39 ("Bir ruh, bende gördüğünüz gibi ete ve kemiğe sahip değildir.") 
4.   Korintoslulara 15:20--22 ("Çünkü nasıl tümü Adem'de öldüyse, tümü de Mesih'te dirilecektir.") 
5.   Filipililere 3:20--21 ("İsa Mesih ...bizim bedenlerimizi kendi görkemli bedenine benzeyecek şekilde değiştirecektir.") 
ÖRNEKLER 
Fiziksel ölümü tanımlamak için: 
Elimin ruhunuzu temsil ettiğini farz edin.  Elim canlıdır.  Kendi başına hareket edebilir.  Bu eldivenin de fiziksel bedeninizi temsil ettiğini farz edin.  Bir eldiven kendi başına hareket edemez.  Fakat ruh içine girince fiziksel beden hareket edebilir, davranış gösterebilir ve yaşayabilir.  Yeryüzünde yaşarken, aslında her birimiz fiziksel bir vücutla kaplanmış birer ruhuz.  Günün birinde, yaşlılık, hastalık ya da kaza sebebiyle ruh, fiziksel bedenden ayrılır.  O zaman kişi ölür.  Bu sebeple ölüm, ruhun fiziksel bedenden ayrılması olayıdır.  Ancak, ruh yaşamaya devam ettiği için ölüm hayatın sonu değildir. 
Dirilişi tanımlamak için: 
Elimin bir ruhu, eldivenin de bir fiziksel vücudu temsil ettiğini hatırlayın.  Bunları ayırdığımda ruh, fiziksel bedenden ayrılır.  Beden artık canlı değildir.  Fakat ruh hala canlıdır.  Dirilişi beklemek için ruhlar dünyasına alınmıştır.  Diriliş gerçekleştiğinde ruh artık sonsuza değin yaşayacak olan, mükemmelleştirilmiş ölümsüz bir vücutla yeniden birleşir. 
2. İLKE 
GÜNAHTAN KURTULUŞ 
Cennetteki Baba'mızın Planı Seçim Yapmamızı Mümkün Kılar
Günah, Cennetteki Babamıza daha çok benzeyebilmemiz için izleyeceğimiz yolda ikinci engeldir.  Kurtuluş planına göre her birimiz yeryüzüne gelmek için Baba'mızın huzurundan ayrılırız.  Burada ruhsal olarak gelişme fırsatı buluruz.  İyiyi kötüden ayırt etmeyi öğrenerek ve iyiyi seçerek gelişme gösteririz.|
Günah, Tanrı'nın İsteklerine Karşı Gelmektir 
İyi ile kötü arasında seçim yaparken Tanrı'nın isteklerine karşı olan bazı şeyler yaparız.  Bilerek ve kasten Tanrı'nın isteklerine karşı gelmek günahtır.  Yeryüzündeki hayatımız boyunca hepimiz günah işleriz.  Günah bu hayatta kişiyi mutsuzluğa götürür.  Fakat daha da önemlisi, günah bizi manevi bakımdan kirletir.  Temiz olmayan hiç bir şey Tanrı yanında barınamaz. 
Tanrı'dan Ayrılmak Manevi Ölümdür 
Günahlarımızdan ötürü Tanrı'dan ayrılmaya manevi ölüm denir.  Önce affedilip temizlenmedikçe, günahlarımızdan ötürü geri dönüp onunla yaşamamız mümkün olmaz. Fiziksel ölümde olduğu gibi bu engelin de üstesinden kendi başımıza gelemeyiz.  İsa Mesih'in yardımı olmazsa çaresiz kalırız. 
Mesih Sayesinde Günahtan Arınabiliriz 
Tanrı, günah engelinin üstesinden gelmesi için Sevgili Oğlu, İsa Mesih'i göndermiştir.  Mesih'in lütfu ile günahtan arınabilir ve tekrar Tanrı ile yaşayabiliriz.  Mesih, Baba'sının planının bir parçası olarak, günahlarımızın cezasını çekmiştir. 
Affedilmek İçin Mesih'i Kabul Etmeliyiz 
Mesih'i kabul edip, tövbe eder ve emirlerine uyarsak  affediliriz.  Bu yolla günahlarımızdan da arınmış ve Tanrı'nın huzuruna geri dönmeye layık bir hale gelebiliriz. 
İsa'nın Kefareti 
İsa'nın fiziksel ölümü ve günahı yenmesine Kefaret denir.  Kefaret sayesinde Tanrı ile yaşamaya geri dönebiliriz. 
Belli şeyleri yapmalıyız 
İsa, günahlarımızın cezasını çekmekle bizlere düşen kişisel sorumluluğu ortadan kaldırmamıştır.  Onu kabul ettiğimizi ve emirlerine uyacağımızı göstermek için belli bazı adımlar atmalıyız.  Bu adımlara müjde törenleri ve ilkeleri  diyoruz. 
İLKELER VE KUTSAL TÖRENLER 
1.   İman
ı.   Tövbe 
3.   Vaftiz 
4.   Kutsal Ruh Armağanı 
KUTSAL YAZILAR 
        1. Nefi 10:20--21; 3. Nefi 27:19 ("Temiz olmayan hiçbir şey Tanrı'nın yanında barınamaz.")
        2. Nefi 9:21--24 (Mesih, "sesine kulak verdikleri takdirde tüm insanları kurtarabilmek için dünyaya geldi; çünkü iste O, herkesin acılarını çekti.")
         Alma 11:40 (Mesih, "adına inananların itaatsizliklerini" kendi üzerine alacak.) 
         Alma 41:10 ("Günahkârlık asla mutluluk olmamıştır.") 
         Yuhanna 3:16--17 ("Tanrı dünyayı çok sevdiği için biricik Oğlu'nu verdi; O'na iman edenler yok olmasın ve sonsuz hayata kavuşsunlar diye.") 
         Romalılara 3:ı3 ("Herkes günah işledi ve Tanrı'nın görkeminden yoksun kaldı.") 
         Yuhanna 1:7 ("İsa Mesih'in kanı... bizi tüm günahlardan arındırdı.") 
         Yuhanna 3:4 ("Günah, kanuna karsı itaatsizliktir.")  
         Ö & A 19:15--19 ("Tövbe etmezlerse en az benim kadar acı çekmeleri gerekir.") 
3. İLKE  
MESİH'E İMAN 
İlk İlke Mesih'e İman Etmektir 
Sevindirici Haber'in ilk ilkesi Rab, İsa Mesih'e iman etmektir.  [İbranilere 11:6'yı okuyun ve müzakere edin.]  Mesih'e iman etmek, O'nun Tanrı'nın Oğlu ve dünyanın Kurtarıcısı olduğuna kesinlikle inanmak demektir. 
Mesih'e İman Etmek, Onu Sevmek ve İzlemektir 
Mesih'e iman ettiğimizde O'nu severiz.  Onun kefaretini ve öğrettiklerini kabul ederiz.  Yapmamızı istediği her şeyi yaparız.  O'nun mükemmel hayat örneğini izler ve ona güveniriz. 
KUTSAL YAZILAR 
        1. Nefi 7:12 (Rab'be iman edersek bizim için her şeyi yapabilir.) 
        2. Nefi 9:23 (Tüm insanlara, Mesih'e tam manasıyla iman etmeleri emredilmiştir, aksi halde kurtarılamazlar.) 
        Eter 12:6; Alma 32:21 ("İman ümit edilen fakat görülmeyen şeylerdir;...imanınızın sınanmasından sonraki zamana kadar hiç bir tanıklığımız olmayacak.") 
        Moroni 7:33--34 ("Bana iman ederseniz, benim için uygun olan her şeyi yapacak kudrete sahip olursunuz.") 
        İbranilere 11:1 ("İman, ümit edilen şeylere itimat, görünmeyen şeylere itikattır") 
        Yakup 2:17--ı6 (Yapılan işlerle kanıtlanmayan iman kendi basına ölüdür.  Yapılan işler imanı mükemmel kılar.)
4. İLKE
TÖVBE 
İkinci İlke Tövbedir 
Müjdenin ikinci ilkesi tövbedir.  Mesih'e olan imanımız arttıkça O'na çok daha fazla benzemeyi arzularız.  Günahlarımızdan tövbe etmek isteriz. 
Tövbe Edebiliriz 
Tövbe etmek için hata yaptığımızı Tanrı'ya itiraf ederiz.  Günahlarımızdan ötürü pişmanlık duyar ve Tanrı'dan bizi affetmesini dileriz.  Hareketlerimizin sebep olduğu sorunları düzeltmek için elimizden geleni yaparız.  Samimi bir şekilde tövbe edersek günahlarımızdan uzaklaşır ve onları bir daha işlemeyiz.  Artık günah işlemeyi hiç arzu etmeyiz. 
Tövbe Huzur Getirir 
Samimi bir şekilde tövbe etmek, bu hayatta affedilmemizi sağlar ve huzur getirir.  Gelecek hayatımızda tekrar Baba ile yaşamaya hazırlar. 
Hayat Boyu Tövbe Etmeliyiz 
Mesih'i kabul etmiş ve günahlarımızdan tövbe etmiş olsak bile doğruluktan uzaklaşmaya devam eder ve tekrar günah işleriz.  Hayatımız boyunca, günah işlediğimizde veya Mesih'in sergilemiş olduğu örnekten uzaklaştığımızda tövbe etmeye ihtiyaç duyarız.  Hem davranışlarımızı hem de kalplerimizi değiştirmemiz gerekir.  Kendimizi İsa Mesih'e daha çok benzetme işlemine ciddi bir şekilde başlamamız gereklidir. 
KUTSAL YAZILAR 
         Alma 12:4; 2. Nefi 2:21 ("İnsana tövbe edebileceği bir süre tanınmıştır; bu yüzden, bu hayat bir deneme niteliğindedir.") 
         Alma 34:14--17  (Kefaret "tövbeye inananlara vasıtalar sağlamıştır...Sadece tövbeye inanan kimseye büyük ve sonsuz kurtuluş planı mümkün kılınacaktır.") 
         Alma 34:30--31 ("Tövbe meyveleri getirin...Yüreklerinizi daha fazla sertleştirmeyin; çünkü işte, simdi kurtuluşunuzun zamanı ve günüdür.") 
         Alma 34:33--36 ("Tövbenizi geciktirmeyin.") 
         Helaman 5:10--11  (Mesih, insanları günahları içinde değil, günahlarından fidye ile kurtaracaktır.  Onları tövbe ettiklerinden ötürü kefaret vererek kurtarır.) 
        Moroni 6:1--4; Ö & A ı0:37 ("Gerçekten tüm günahlarından tövbe ettiklerine dair kiliseye şahitlik etmedikçe" hiç biri vaftiz olmaya kabul edilmez.") 
         Luka 13:3 ("Tövbe edenleriniz dışında hepiniz aynı şekilde yok olacaksınız.") 
         İbranilere 10:17 ("Onların günahlarını ve fesatlarını artık hatırlamayacağım.") 
        Ö & A 1:31--33  ("Tövbe eden ve Rab'bin emirlerini yerine getiren affedilecektir.")
        Ö & A 58:42--43 ("Bir insan günahlarından tövbe ederse bunu anlayabilirsiniz---işte, onları itiraf edip terk eder.") 
ÖRNEKLER 
Müsrif oğul hikâyesini okuyun veya anlatın (Luka 15:11--32).  Bu hikâyenin, Cennetteki Baba'mızın bize olan hislerini gösterdiğini açıklayın.  Gerçekten pişman olup hayatlarımızı değiştirdiğimizde O, bizi affedecek ve bizi sevinçle karşılayacaktır. 
5. İLKE  
GÜNAHLARIN ARINDIRILMASI İÇİN SUYA DALDIRILMAK SURETİYLE YAPILAN VAFTİZ 
Üçüncü İlke Vaftizdir 
İman ve tövbe, bizi bir sonraki adım olan vaftiz törenine götürür.  [Resullerin İşleri 2:38'i okuyun ve müzakere edin.] İsa, günahların bağışlanması veya affedilmesi için suya daldırılmak suretiyle vaftiz olmamız gerektiğini öğretmiştir. 
Bir Antlaşma Yaparız 
Vaftiz töreni vasıtasıyla Tanrı ile bir antlaşmaya gireriz.  Mesih'i kabul etmeyi, onun yandaşları olmayı ve sonuna kadar onun emirlerine uymayı vaat ederiz.  Bu antlaşmanın bize düşen kısmına uyarsak Cennetteki Baba da, günahlarımızın affedileceğini vaat eder. 
Vaftiz Bir Semboldür 
Suya daldırılmak suretiyle yapılan vaftiz Kurtarıcı'nın ölümü, gömülmesi ve dirilişinin sembolüdür.  Bu tören ayrıca eski hayatımızın sonunu ve Mesih'in bir öğrencisi olarak yeni bir hayatın başlangıcını temsil eder. 
Yetkili Biri Tarafından Vaftiz Edilmeliyiz 
İsa Mesih'in Kilisesi'nin üyeleri olmak ve Cennetin Krallığı'na girebilmek için vaftiz olmalıyız.  Vaftiz, rahiplik sahibi olan ve  Mesih adına törenleri gerçekleştirme yetkisi verilmiş Kilise üyeleri tarafından gerçekleştirilmelidir. 
KUTSAL YAZILAR 
         2. Nefi 9:23 ("Ve O, tüm insanlara tövbe etmelerini ve vaftiz olmalarını emretti.") 
         2. Nefi 31:5--11 (İsa mükemmel olmasına rağmen itaatini göstermek ve bir örnek teşkil etmek için vaftiz oldu.) 
        Alma 7:15 ("Günahlarınızdan tövbe etmeye ve emirlerine uymak için O'nunla bir antlaşmaya girmeye istekli olduğunuzu Tanrı'ya gösterin.") 
         Moroni 8:25 ("Tövbenin ilk meyveleri vaftizdir.") 
         Matta 3:13--17 (İsa vaftiz oldu.) 
         Yuhanna 3:1--8 ("Bir kimse sudan ve Ruh'tan doğmadıkça Tanrı'nın krallığına giremez.") 
         Resullerin İşleri 2:37--38 ("Günahların bağışlanması için tövbe edin ve İsa Mesih'in adıyla vaftiz olun.") 
         Romalılara 6:3--8 ("[Mesih]'le beraber vaftiz vasıtasıyla ölüme gömüldük:  Mesih nasıl dirildiyse...biz de yeni hayatta yürüyeceğiz.") 
        Ö & A 20:37 (Rab vaftizin gereklerini açıklar.) 
ÖRNEKLER
Gereken yetkiye sahip birisi tarafından vaftiz edilme zorunluluğunu göstermek için: 
Resullerin İşleri 10:44--48 (Kutsal Ruh, Yahudi olmayanların üstüne indiyse de, Petrus yine de onlara vaftiz olmalarını emretti.) 
Resullerin İşleri 19:1--6  
6. İLKE 
KUTSAL RUH ARMAĞANI 
Manevi Olarak Yeniden Doğmalıyız 
İsa, suyla ve de Ruh'la vaftiz olmamız gerektiğini öğretti.  Bu şekilde manevi olarak yeniden doğarız.  Mesih'in öğrencileri olarak yeni bir manevi hayata başlarız.  Bu yeni hayat, Kutsal Ruh'u elde ettiğimizde başlar. 
Kutsal Ruh'u Elde Etmek, Ateşle Vaftiz Olmaktır 
Kutsal Ruh'un üzerimizde kutsayıcı ve arındırıcı bir etkisi vardır.  İsa, Kutsal Ruh'u elde etmeyi "ateşle vaftiz olmak" seklinde  tanımlamıştır.  Ateşle yıkanmış gibi oluruz.  Günahlarımız affedilir. 
Kutsal Ruh, Ellerin Baş Üzerine Konulması Suretiyle Verilir 
Vaftiz olduktan sonra, yetkili bir rahiplik sahibi ellerini başınızın üzerine koyar ve size Kutsal Ruh armağanını verir.  Ayrıca sizi İsa Mesih'in Kilise'sinin bir üyesi olarak teyit eder.  Bu da, layık olduğunuz sürece Kutsal Ruh'un sürekli yoldaşlığının sevincini yasayabilirsiniz demektir.
Kutsal Ruh Armağanını Alabiliriz 
Kutsal Ruh armağanını alanlar, layık kalırlarsa hayatları boyunca onun yoldaşlığına sahip olabilirler.  Kutsal Ruh, Mesih'e tanıklık eder ve hakikati ayırt etmemize yardım eder,  bize kuvvet verir ve doğru olanı yapmamıza yardım eder,  sıkıntılı ve üzüntülü anlarımızda bizi teselli eder.  Kutsal Ruh armağanı gerçekten de Cennetteki Baba'mızın en değerli hediyelerinden biridir. 
KUTSAL YAZILAR 
        2. Nefi 31:11--12 ("Benim adımla vaftiz olana Baba, Kutsal Ruh'u verecek.") 
        2. Nefi 32:1--5 ("Kutsal Ruh...yapmanız gereken her şeyi gösterecek.") 
         2. Nefi 33:1--2 (Bir kimse Kutsal Ruh'un kudreti ile konuştuğunda Kutsal Ruh'un kudreti bu sözleri insanoğullarının yüreklerine taşır.") 
         3. Nefi 11:32--33 (Kutsal Ruh, inananlara Baba ve Mesih'in tanıklığını sunacaktır.) 
         3. Nefi 19:13 ("Onların hepsi vaftiz olduklarında Kutsal Ruh ve ateş ile doldular.") 
         Matta 3:11 (Mesih "Kutsal Ruh ve ateş ile" vaftiz edecek.) 
         Yuhanna 3:1--8 (Tekrar Ruh'tan doğmalıyız.) 
         Ö & A 50:21--24 ("Sözü hakikat Ruh'u ile alan onu hakikat Ruh'u tarafından müjdelendiği şekilde alır.") 
         Ö & A 130:22--23 ("Kutsal Ruh, et ve kemikten bir vücuda sahip olmamakla beraber bir Ruh şahsiyettir.") 
         Musa 6:61 ("O sizde kalması için verilmiştir;...Teselli edici.")
ÖRNEKLER 
Kutsal Ruh'un etkisini nasıl hissedebileceğimizi göstermek için: 
Bazı yönleriyle Kutsal Ruh armağanı güneş ışığı gibidir.  Güneşli bir günde perdeleri açtığınızda güneş ışığı içeri girer ve odayı aydınlatır.  Bu ışık camdan geçerek gelir ve  hatta girmediği yerleri dahi ısıtabilir.  Güneş, odanın içinde olmamakla beraber etkileri mevcuttur.  Vaftiz olmak da bir odanın perdelerini açmak gibidir, hayatınızda Kutsal Ruh'un etkilerini hissetmenize olanak sağlar.  Kutsal Ruh, orada şahsen bulunmaz fakat gücü mevcuttur.  
Kutsal Ruh'un hayatımızda nasıl iş gördüğünü göstermek için: 
Mormon Kitabı'nda pusula gibi isleyen özel bir küreden bahsedilir.  Bu pusula, yeni dünyaya giderlerken Lehi ve ailesine sahra ve okyanus boyunca yol göstermeye yaradı. Bu küreye Liyahona adı verilmişti ve kendisini kullanan kişilerin imanlarına ve emirlere uymak için gösterdikleri gayrete göre iş görmüştü.  (Bakınız 1. Nefi 16:28.)  İnsanlar Rab'be bağlı olduklarında özel direktifler veren mesajlar bu kürede belirir fakat itaat etmedikleri zaman pek işe yaramazdı.  Bu kürenin işleyişi aynen Kutsal Ruh'ta olduğu gibidir.  Hepimiz Kutsal Ruh'un rehberliğinin sevincini yaşayabiliriz, ancak sadece emirlere itaat ettiğimiz takdirde.  (Bak Alma 37:44.)  İtaat etmemiz gereken emirlerden biri de yetkili bir kişi tarafından vaftiz edilmektir. 
7. İLKE  
TANRI'NIN EMİRLERİNE BAĞLILIK 
Bağlılık İçinde Sonuna Kadar Dayanmalıyız 
Vaftiz olmak suretiyle, hayatımızın geriye kalan kısmında emirlerine itaat edeceğimize dair Cennetteki Baba'mıza söz veririz.  Ömür boyu sürecek olan bu itaate Kutsal yazılarda çoğunlukla "sonuna kadar dayanmak" denir. 
Bağlılığın Maksadı
Tanrı, hazırlamış olduğu planı nasıl yerine getirebileceğimizi anlamamız ve ona daha fazla benzememize yardımcı olmak amacıyla bizlere emirler verir.  Sadece Tanrı'nın emirlerine itaat ederek bu hayatta huzur ve mutluluğu bulabiliriz.  Emirlere itaat ettiğimizde, Cennetteki Babamıza ve İsa Mesih'e olan iman ve sevgimizi göstermiş oluruz.  Ayrıca Kutsal Ruh'un yoldaşlığına da layık oluruz. 
KUTSAL YAZILAR 
        2. Nefi 31:7 (İsa, emirlere uyacağını göstermek için vaftiz oldu.) 
         Mosiya 18:10 (Vaftiz olmak suretiyle, Tanrı'ya hizmet etmek ve onun emirlerine uymak üzere bir antlaşmaya gireriz.) 
         Mezmurlar 119:105 ("Sözün yoluma bir ışıktır.") 
         Yuhanna 7:17 ("Bir kimse O'nun isteklerini yerine getirirse, öğretinin Tanrı'ya mı ait olduğunu yoksa kendiliğimden söylediğim bir şey mi olduğunu öğrenecektir.") 
         Yuhanna 14:15, ı1 ("Beni seviyorsan emirlerimi yerine getir.") 
         Romalılara 13:9--10 ("Sevgi, yasaların yerine getirilmesidir.") 
        Ö & A 59:4--6 (Sevindirici habere itaat edenler "birçok emir" alacaklar.") 
ÖRNEKLER 
Emirlerin rolünü açıklamak için: 
Tanrı'nın emirleri de benzer şekilde bize yardım eder.  Bu emirler Baba'mıza geri dönmemiz ve O'nunla birlikte ebedi hayatın nimetlerine ait sevinci yaşamamız için izlememiz gereken yolu gösterirler. 
Harita ve pusula bir kimseye kırsalda rehberlik edebilir.  Fakat o kişi bunları nasıl kullanacağını bilmeli ve bu aletleri izlemek için inanca sahip olmalıdır.  Eğer kişi, bu aletlerin sınırlayıcı olduğunu düşünür ve kendi bildiği gibi hareket etmeyi tercih ederse bu aletler kişiye yardımcı olurlar mı?  Tanrı'nın emirleri, bu hayat boyunca bizleri ebedi mutluluk istikametimize doğru götürür.  Fakat Tanrı'nın emirlerine itaat etmeyi reddeder ve kendi bildiğimiz yolda ilerlersek kayboluruz.   
Sınırlamaların faydalı olabileceğini göstermek için: 
Bir baba ve oğul uçurtma uçuruyorlardı.  Rüzgâr kuvvetliydi ve çok geçmeden tüm ipi açtılar.  Oğul heyecanla "ipi bırak, uçurtma daha yükseğe çıksın" dedi.  Fakat baba akıllıca "Eğer ipi bırakırsam uçurtma yere düşer.  Uçurtmaya bağlanan ip aynı zamanda onu yukarda tutar" dedi.  Aynı şekilde Tanrı'nın emirleri de bizi sınırlar gibi görünebilir.  Fakat bu emirler olmazsa düşer ve inciniriz veya kayboluruz.