Wednesday, October 6, 2010

3. Sevindirici Haberin Geri Getirilişi

1. İlahi gerçek beşeri kaynaklardan değil havarileri ve peygamberleri vasıtasıyla bildiren Tanrı'dan gelir. 
2. Sapkınlıktan ötürü vahiy armağanı asırlardan beri kayıptır.
3. Tanrı, iade edilen Kilise'sinin havarileri ve peygamberleri vasıtasıyla gerçeği günümüzde tekrar bildirmiştir.
4. Tanrı, Joseph Smith vasıtasıyla rahipliği iade etti ve İsa Mesih'in Kilise'sini yeniden kurdu. 
5. Mesih'in Kilise'sine katılmak suretiyle O'na dönmeliyiz. 
6. Üyeler, Kilise toplantılarına katılmak ve Rab’bin Sofrasına iştirak etmek suretiyle büyük nimetler kazanırlar. 
1. İLKE  
YANLIŞA KARŞI GERÇEK 
Gerçeği Bulup Kabul Etmeliyiz 
Cennetteki Baba'mızın planındaki gerçekler ebedi ve değişmez niteliktedirler.  Bu gerçekler O'nun tüm emirlerinin temelini teşkil eder.  Sadece bu gerçekler vasıtasıyla sürekli mutluluğu bulabilir ve ebedi hayata hazırlanabiliriz.  Gerçeği bulmamız ve onu kabul ederek buna göre yaşamamız gerekir. 
İnsanın Fikirleri Sınırlıdır 
İnsanların fikirleri daima sınırlı ve değişkendir.  İnsan aklı asla sonsuz gerçekleri tam olarak anlamaya yeterli değildir.  Tanrı, kurtuluş planıyla ilgili gerçeğin tek kaynağıdır. 
Mesih, Kilisesi'ni Oluşturdu
İsa Mesih yeryüzündeyken Kilisesini kurdu.  Bunu yapmasının nedenlerinden biri gerçeğin öğretilmesini sağlamaktı.  Havarileri ve peygamberleri göreve çağırdı ve onlara, adına hareket etme ve sevindirici haberi öğretme yetkisini verdi.  Bu yetkiye "rahiplik" denir. 
Kilise Vahiyle Yönetilir 
İsa, ölümünden sonra havarilerine ve peygamberlerine gönderdiği vahiyler yoluyla Kilisesini yönetmeye devam etmiştir. Bu kişiler O'nun rahiplik yetkisine sahiptiler ve gerçeği öğrettiler ve bu öğretileri kutsal yazılara kaydettiler. Bu yolla, Tanrı'nın planı hakkındaki gerçekler açıkça ve karışıklık olmaksızın öğretildi. 
KUTSAL YAZILAR 
Eter 4:12 (İnsanı iyi şeyler yapmaya ikna eden her şey dünyanın ışığı, hayatı ve gerçeği olan Mesih'e aittir. ) 
Amos 3:7 ("Elbette ki Rab Tanrı, peygamber kullarına sırrını bildirmek dışında hiçbir şey yapmayacak.") 
Yuhanna 3:21 ("Gerçeği yapan ışığa gelir") 
|Yuhanna 17:17 ("Onları gerçeğinle bereketlendir:  Senin sözün gerçektir.") 
Efesoslulara 2:19--20 (Kilise, havariler ve peygamberlerden oluşan bir temel üzerine kurulmuştur.) 
ÖRNEKLER 
Gerçeği bilmenin ve emirlere itaat etmenin kısıtlamalar değil bilakis özgürlük sağladığını göstermek için: 
İşine giderken yoğun bir kavşaktan geçen bir adamı düşünün.  Bu adam her gün trafik ışığında beklemek zorundadır.  Beklemekten her zaman sıkılır.  Ancak bir gün trafik ışığı bozulur ve bunun sonucu olarak sürücüler arasında büyük bir kargaşa çıkar.  Adamın kavşağı emin bir şekilde geçmesi için kısa bir süre beklemek yerine dakikalar harcaması gerekir.  Trafik ışığı gibi, Tanrı'nın emirleri de kısıtlayıcı gibi görünebilir fakat uzun vadede düşünülürse bu emirlere itaat ettiğimizde hayatımızda daha büyük bir özgürlüğe sahip oluruz. 
Örneğin dünyanın düz olduğu ve güneşin dünya etrafında döndüğü şeklindeki eski fikirlere değinebilirsiniz.  Çağdaş bilim adamları, bizler daha fazla bilgi edindikçe mevcut teorilerin değişebileceğini anlamışlardır.  
2. İLKE  
SAPKINLIK 
İsa Mesih'in Havarileri Reddedildiler     
İsa, sevindirici haberini öğretmeleri ve Kilise'sini kurmaları için havarilerini dünyanın dört bir yanına gönderdi.  Fakat birçok insan onları reddetti ve inançlarından ötürü onlara eziyet etti.  Hatta Kilise üyeleri bile yanlış fikirlere ve doğruluk dışı hareketlere saptılar. 
Rahiplik Yetkisi Kayboldu          
İnsanların kötülüğünden ötürü havariler ve birçok Kilise üyesi öldürüldü.  Rab, rahiplik yetkisini ve Kilise'sini yeryüzünden aldı.  Artık yeryüzünde vahiyle yönetilen bir kilise yoktu.  İnsanlar kutsal yazıları anlamak için insan aklına itimat ettikleri için gerçek kaybolmuştu. 
Karışıklık ve Sapkınlık Ortaya Çıktı 
Sonuç olarak, Tanrı'nın planına ilişkin gerçekler hakkında dünyada büyük bir anlaşmazlık ve karışıklık ortaya çıktı.  İnsanlara ait birçok sahte fikir, gerçekmiş gibi öğretildi.  İşte bu gerçekten uzaklaşma olayına Sapkınlık denir.  Havari Pavlus bu sapkınlığı önceden haber vermişti.  [2. Selaniklilere 2:1--3
SAPKINLIK 
"Önce bir irtidat gelmedikçe o gün gelmeyecektir"  2. Selaniklilere 2:3 
KUTSAL YAZILAR 
2. Nefi 28 (Nefi, sapkınlık, sahte kiliseler ve sahte öğretiler hakkında peygamberlikte bulundu.) 
Mormon 8:28 (Tanrı'nın kudreti inkâr edilecek ve kiliseler kirletilecek.)
İşaya 29:13 (İnsanlar ağızlarıyla Tanrı'ya yaklaşıyorlar, fakat kalpleri O'ndan uzaktır.  Onlar, insanların emirlerine göre öğretildiler.) 
Amos 8:11--12 (Rab, sesinin duyulmasına bir kıtlık getirecek.  İnsanlar "Rab'bin sesini arayacak, fakat bulamayacaklar.") 
Matta ı4:9--11 ("Sahte peygamberler türeyecek ve birçok insanı kandıracaklar.") 
Resullerin İşleri 20:29--31 ("Talebeleri artlarınca çekmek için sapık şeyler söyleyen adamlar kendi aranızdan çıkacaklardır.") 
Efesoslulara 4:14 ("Artık insanların ustalıkla düzenledikleri aldatmalara kanan, her öğreti rüzgârının etkisiyle çalkalanıp öteye beriye sürüklenen çocuklar olmayalım.") 
1. Timoteosa 4:1--3 ("Son zamanda bazıları imandan ayrılacak.") 
2. Timoteosa 3:1--7 (Son günlerde, onların arasında "tanrısal bir şekle" sahip fakat tanrısallığa ait kudreti inkâr eden, "daima öğrenen fakat asla gerçek bilgisine erişemeyen" birçok kimseler olacaktır.") 
2. Timoteosa 4:3--4 ("Onlar sağlam öğretiye tahammül etmeyecekler.") 
2. Petrus 2:1--2 ("Aranızda sahte öğretmenler olacak.") 
ÖRNEKLER 
Vahiylerin neden çok önemli olduğunu göstermek için:  Bir tamirci olduğunuzu farz edin.  Okuldan mezun olduktan sonra yeni araba kılavuzları üzerinde çalışmamaya veya iş kolunuzla ilgili yeni gelişmeleri takip etmemeye karar verdiniz.  Ne olurdu?  Bizler de Tanrı tarafından gönderilecek olan ve içinde yaşadığımız zamanda uygulanabilir nitelikteki direktiflere ihtiyaç duyarız. 
Gerçeği Kilise'de muhafaza etmek hususunda havarilerin nasıl önemli bir rol oynadığını göstermek için: 
Pavlus'un diriliş hakkındaki yanlış öğretileri düzelttiğini göstermek amacıyla 2. Timoteosa 2:18'i okuyun. 
Sapkınlığın havariler zamanında başlamış olduğunu göstermek için: 
Yeni Ahit'ten, sahte öğretilerin öğretilmekte olduğunu gösteren bir iki pasaj okuyun ve müzakere edin, şöyle ki--- 
Galatyalılara 1:6--8 ("Sizi Mesih'in inayetine çağıranı böyle çok kısa bir zamanda bırakıp başka bir sevindirici habere dönmekte olduğunuza şaşıyorum.") 
1. Timoteosa 1:5--7 (Bazıları gerçekten sapmış olup, öğretmen olmak istemektedirler fakat söylediklerini kendileri de anlamıyorlar.) 
2. Timoteosa ı:18 (Dirilişle ilgili olarak sahte öğretiler çıktı.) 
1. Yuhanna 2:18 ("Şimdi bile çok sayıda Mesih karşıtı kimseler var.") 
Rab, rahiplik yetkisini geri aldığında Kilise'ye ne oldu:
Efesoslular 2:19--20'yi okuyun.   
3. İLKE 
HAKİKATİN İADE EDİLİŞİ 
Tanrı Gerçeği Joseph Smith'e Bildirdi 
Bu sapkınlığa ait etkilerin üstesinden gelmek için, Tanrı, gerçeğini günümüzde bize duyurdu.  Bunu aynen Kutsal Kitap zamanında yaptığı gibi peygamberler vasıtasıyla gerçekleştirmiştir.  İlk ziyaretimizde de açıkladığımız gibi Tanrı Baba ve İsa Mesih, 1820 yılının baharında Joseph Smith'i ziyaret etmişlerdir.  Onlar Joseph'ın duasına cevaben gelmişlerdir. 
Joseph'a Hiç Bir Kiliseye Katılmaması Söylendi 
Kiliseler, doğru olmayan öğretileri öğrettikleri için, Joseph'a hiç bir kiliseye katılmaması söylendi.  İnsanlar, iyi bir hayat sürmelerine yardımcı olan çoğu Mesihçilik ilkesini anlıyorlardı fakat bazı temel ve hayati gerçekleri yanlış biliyorlardı çünkü bunlar asırlar önce kaybedilmişti. 
Joseph, Mormon Kitabı'nı Tercüme Etti 
Joseph Smith, Tanrı'nın seçilmiş bir peygamberi olarak gerçeği öğrenmemize yardımcı olmak için çok önemli bazı şeyler yapmıştır.  Rab, onun vasıtasıyla bazı ek kutsal yazılar gönderdi.  İlk ziyaretimizde açıkladığımız gibi Joseph Smith, Mormon Kitabı'nı Tanrı'nın kudreti ve ilhamı ile tercüme etmiştir. 
Joseph, Diğer Vahiyleri Kaydetti 
Joseph Smith, Tanrı'dan aldığı diğer vahiyleri kaydetti.  Bu vahiylerin bazıları günümüz kutsal yazılarından olan Öğreti ve Antlaşmalar ile Çok Değerli İnci adlı iki kitapta bulunmaktadır.  Bu kutsal yazı kitapları, Tanrı'nın çocuklarına rehberlik etmek için vahiy göndermeye devam ettiğini göstermektedirler.  
KUTSAL YAZILAR           
1. Nefi 13:40 ("Bu son kayıtlar [Mormon Kitabı] ilk gelenin [Kutsal Kitap] doğruluğunu destekleyecektir.") 
2. Nefi 29:3, 8 ("O halde sözümden daha fazlasını alacağınız için mi söyleniyorsunuz?") 
Helaman 3:29 (Tanrı'nın sözü "Mesih'in yandaşlarını dar ve ince yolda götürecektir.) 
İşaya 29:13 (Son zamanda insanlar kendi kaidelerine göre öğretilecekler.) 
Amos 8:11--12 (Rab, sesinin duyulmasına bir kıtlık getirecek.) 
Ö & A5:9--10 (Bu nesil Tanrı'nın sözlerini Joseph Smith vasıtasıyla duyacak.) 
Ö & A18:34--36 (Kutsal yazıları Mesih'in kudreti ile okuyabiliriz.  Bunu yaptığımızda O'nun sesini duyduğumuza tanıklık edebiliriz.) 
JS---T 1:8--20 (Joseph Smith'e hiçbir kiliseye katılmaması söylendi.)
4. İLKE  
KİLİSE'NİN İADE EDİLİŞİ 
Joseph Smith Harun Rahipliğini Aldı 
Joseph Smith, bu önemli kutsal yazıları getirmesine ek olarak, rahipliği---Tanrı adına hareket etme yetkisini--- de aldı.  Kurtarıcı'yı vaftiz eden Vaftizci Yahya bu yetkiyi Joseph'a verdi.  Bu yetkiye Harun Rahipliği denir. 
Joseph, Melkizedek Rahipliğini Aldı 
Kısa bir süre sonra, İsa'nın Kilise'sini yönetmek üzere göreve çağırdığı havarilerden Petrus, Yakup ve Yuhanna, Joseph Smith'e daha yüksek bir rahiplik yetkisini verdiler.  Buna Melkizedek Rahipliği dendi.  Bu yüksek kudret ve yetki vasıtasıyla Kilise yönetildi ve üyelerinin hayatlarına zengin nimetler getirildi. 
Sevindirici Haber Törenleri Yerine Getirilebilir 
Gereken tüm törenler bu iki rahiplik kudreti ile yerine getirilir.  Rahiplik yetkisiyle vaftiz oluruz ve Kutsal Ruh armağanını alırız.  Bu armağan, Tanrı'dan şahsen ilham ve rehberlik almamızı sağlar. 
Kilise Organize Oldu 
Joseph Smith rahiplik yetkisini aldıktan sonra Rab ona İsa Mesih'in Kilise'sini 6 Nisan 1830'da yeniden kurmasını emretti. 
Kilise Mesih'in Adını Aldı 
Mesih, Kilise'nin başı olduğu için bu kiliseye İsa Mesih'in Kilisesi dendi.  Eski zamanlardaki Mesih Kilise'sinden ayırt etmek amacıyla Kilise'nin bugünkü adı İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'dir. 
Bu Kilise Tek Doğru Kilisedir 
Rab, bu kilisenin "tüm yeryüzündeki tek doğru ve yaşayan kilise" olduğuna tanıklık etti (Ö & A 1:30) 
KUTSAL YAZILAR 
3. Nefi 27:3--10 (Kilise, Mesih'in adını taşıyacak) 
Efesoslulara 2:19--20 (Mesih, Kilise'nin temel köşe taşıdır.) 
Ö & A.1:29--30 Joseph Smith, Kilise'yi organize etmekle görevlendirilmişti.) 
Ö & A 1:30 (Rab, tek doğru Kilise'ye tanıklık etti.) 
Ö & A 13 (Joseph Smith, Harun Rahipliği'ni aldı.) 
Ö & A 20:1--4 (Kilise, ülke kanunlarına göre organize oldu.) 
Ö & A 27:10 (Joseph Smith, Melkizedek Rahipliği'ni aldı.) 
Ö & A 115:3--4 (Kilise, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi olarak adlandırılacak.) 
Ö & A 121:34--36 (Rahiplik, sadece doğruluk ilkelerine dayalı olarak yürütülebilir.) 
ÖRNEKLER 
Rahipliğin eski Kilise için önemli olduğunu ve parayla satın alınamayacağını göstermek için:   
Bu rahiplik gücünün ne kadar önemli ve mukaddes olduğunu kutsal yazılardan anlamaktayız.  Rab, rahiplik yetkisini herkese değil, sadece bu yetkiyi doğru bir şekilde kullanabilecek olan kişilere vermiştir.  Örneğin, bir gün havariler, insanları vaftiz ediyor ve onlara Kutsal Ruh  armağanını veriyorlardı.  Simon adlı bir sihirbaz, havarilerin sahip olduğu gücün aynısına sahip olmak istedi.  Petrus, Simon'a Tanrı'nın bu armağanının parayla satın alınamayacağını söyledi.  (Resullerin İşleri 8:18--21'i okuyun.) 
Rahipliğin önemini göstermek için: 
Tanıdığınız birinin sahte sürücü ehliyeti bastığını ve sizin de trafik bürosuna gitmek yerine zamandan kazanmak için bu ehliyetlerden birini aldığınızı farz edelim.  Polisin bu tür bir sürücü ehliyetini geçerli sayacağını zannediyor musunuz? Niçin saymaz? Aynı şekilde Tanrı adına hareket eden kimse de yetkisini O'ndan almış olmalıdır. Aksi takdirde yapılan bu hareket geçersizdir. 
5. İLKE  
 DOĞRU KİLİSEDE ÜYELİK 
Tanrı Günümüzde Havarileri ve Peygamberleri Göreve Çağırmıştır 
İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi bugün bir peygamber ve oniki havariler tarafından yönetilmektedir.  Rab, Kutsal Kitap zamanında yaptığı gibi günümüzde de bu insanları göreve çağırmıştır.  Bu insanlar Tanrı'dan vahiy alırlar ve O'nun rahipliğine sahiptirler.  Böylelikle O'nun hazırlamış olduğu planı öğretebilir, O'nun işlerini yapabilir ve O'nun Kilisesini kudret ile yönetebilirler.  Kurtuluş planına ait hakiki bilgileri öğreterek geçmişteki karışıklıkları ve yanlış anlamaları aydınlatmaya yardımcı olurlar.  Bizler, bu insanları Tanrı'nın peygamberleri olarak kabul ederiz.  Rab'bin bize onlar vasıtasıyla verdiği rehberlik ve talimatları izleriz. 
Mesih'in Kilisesine Üye Olarak O'na Gelin 
Kilisesine üye olarak Mesih'e dönmeliyiz.  [Moroni 6:2--4]  Cennetteki Baba'mıza geri dönmemize yardım edecek tüm gerçekleri sadece İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilise'sinde bulabiliriz.  Gereken sevindirici haber törenlerini yerine getirme yetkisini sadece bu Kilise'de bulabiliriz.  Vaftiz olarak ve Mesih'in hakiki Kilise'sine mensup olarak Mesih'i kabul ettiğimizi gösteririz. 
KUTSAL YAZILAR 
Mosiya 18:16--19 (Alma'nın vaftiz ettiği herkes Kilise'ye katıldı.) 
Resullerin İşleri 2:37--47 (Sözü işitenlere vaftiz olmaları ve Kilise'ye katılmaları emredilir.) 
Ö & A 1:38 ("İster kendi sesimle ister hizmetkârlarımın sesiyle olsun, ikisi de aynıdır.") 
Ö & A 10:55, 69 (Sonuna kadar dayanan İsa Mesih'in Kilise'sinin üyeleri göklerin krallığının varisi olacaklar.) 
6. İLKE  
KİLİSE TOPLANTILARINA KATILMAK VE RAB’BİN SOFRASINA İŞTİRAK ETMEK 
Sık Sık Birlikte Toplanmak 
[Moroni 6:5--6]  Rab, Kilise'sinin üyelerine sık sık birlikte toplanmalarını emretmiştir.  Kilise üyelerinin temel görevi haftada bir yapılan ibadet törenlerine katılmak ve Kilise dahilinde aktif olarak görev almaktır.  İbadet törenleri, üyelerin yararlanmaları için düzenli olarak yapılır. 
Rab’bin Sofrası, İbadet Törenlerimizin Bir Bölümüdür 
İsa Mesih'in Kilise'sindeki ibadet hizmetlerinin önemli bir bölümü Rab’bin Sofrası törenidir.   
Kurtarıcı Sofrasını Tanıttı 
Kurtarıcı, bu töreni çarmıha gerilmeden önce havarileriyle yediği son akşam yemeğinde tanıtmıştır.  O günden sonra Rab' bin yandaşları her hafta Pazar günü ("Rab'bin günü") Rab’bin Sofrasına iştirak etmek için toplanmışlardır. 
Ekmek ve Suyu Kullanmaktayız 
Mesih'in Kilise'sinde bugün, Mesih'in beden ve kanını temsil eden semboller olarak ekmek ve suyu kullanmaktayız.  Mesih'in yandaşları O'nun kendileri için yapmış olduğu fedakârlığın hatırası olarak Rab’bin Sofrasına iştirak ederler.  
Bir Sözleşme Yaparız 
Diğer törenlerde olduğu gibi, Rab’bin Sofrasına iştirak edenler Rab ile bir sözleşmeye (karşılıklı antlaşmaya) girerler.  Vaftiz esnasında vermiş olduğumuz vaatleri bu sözleşmenin bize düşen kısmında yenilemiş oluruz.  Mesih'in adını üzerimize alacağımızı, O'nu her zaman hatırlayıp emirlerine itaat edeceğimizi taahhüt ederiz.  
Rab, Bize Ruhunu vaat eder 
Vaatlerimizin karşılığı olarak Rab, sözleşmelerimize uyduğumuz takdirde Ruhunun her zaman bizimle olacağını vaat eder.  Kutsal Ruh'un sürekli yoldaşlığının sevincini yaşayacağımızı taahhüt eder.  
İbadet Törenlerinde Üyeler Birbirlerini Kuvvetlendirir 
İbadet töreni esnasında üyeler, Rab’bin Sofrasına iştirak etmenin yanı sıra  birbirlerine sevindirici haberi de öğretirler.  Bu yolla üyeler, bir birlik duygusunun, müşterek kuvvetin ve diğer üyelerle dostluğun sevincini yaşarlar.  Bu toplantıları ihmal edenler Rab'bin bize sağladığı nimetlerden yoksun kalırlar. 
İbadet Törenlerine Gitmek Size Nimetler Getirecek 
Kilise'nin bir üyesi olduktan sonra ibadet törenlerine gitmek ve Rab’bin Sofrasına iştirak etmek hayatınızı bereketlendirecektir.  Bunları yapmak, Sebt gününü kutsal kılmanıza ve gerçeği tam anlamıyla bilmenize yardımcı olur.  Rahipliği faal halde göreceksiniz.  Emirleri yerine getirirken daha güçlü olacaksınız.  Baba'mızın planını daha iyi anlayacak ve Mesih'in kefaretini hayatınızda daha etkin bir hale getireceksiniz.
                                                                                                                       
KUTSAL YAZILAR 
3. Nefi 18:22 (Mesih, yandaşlarına sık sık birlikte toplanmalarını emreder.)       
Moroni 4--5; Ö & A 20:75--79 (Rab’bin Sofrasına icra etme tarzı açıklanmıştır.) 
Matta 26:26--27; 3. Nefi 18:1--12, 28--29 (Rab’bin Sofrasını İsa başlatmıştır.) 
Luka 22:19--20 (Mesih öğrencilerine şöyle emretti: "benim hatıram olarak" Rab’bin Sofrasına iştirak edin.) 
1. Korintoslulara 11:20--29 (Rab’bin Sofrasına iştirak etmeden önce "bırakın kişi kendini sınasın".) 
Ö & A 27:2 (Mesih'in beden ve kanıyla yaptığı fedakârlığı hatırlıyorsak, Rab’bin Sofrasına iştirak ederken ne yiyip içtiğimiz önemli değildir.) 
Ö & A 43:8--9 (Toplantılar birbirimizi eğitmemize ve aydınlatarak manen yükseltmemize yardımcı olur ve kutsallık içinde hareket etmemizi sağlarlar.) 
Ö & A 59:9--13 ("Benim kutsal günümde...dua evine gidin.") 
ÖRNEKLER 
Diğer üyelerle dostluk birçok kütükle yakılan bir ateş gibidir.  Birlikte yakıldıklarında, kütükler büyük bir ateş teşkil eder ve çok ısı verirler.  Fakat kütükler tek başlarına yanmaları için birbirlerinden ayrılırlarsa kısa zamanda sönerler.  Parlak alevler yerine sönük bir ateş üretirler.  Yalnız bırakılırlarsa bu ateş de çabucak söner.  Kilise üyeleri itikatlarını paylaşmak, birbirlerinden öğrenmek ve birbirlerini kuvvetlendirmek için toplanmaya ihtiyaç duyarlar.