Wednesday, October 6, 2010

4. Sonsuz İlerleme

1.  İLKE
DOĞMADAN ÖNCEKİ VARLIĞIMIZ 
Doğmadan Önce Yaşıyorduk
Bizler doğmadan önce yaşadık.  Ölümlülük öncesi hayatımızı hatırlamıyoruz.  Fakat Tanrı Babamız, bizim için hazırlamış olduğu planını anlamamıza yardımcı olmak için önemli hakikatleri bildirmiştir.
Bizler Tanrı'nın Çocuklarıyız
Bizler gerçekte Cennetteki Babamızın çocuklarıyız.  Doğmadan önce ruh olarak Tanrı’yla beraber yaşadık.  Her birimiz eşsiz bir bireydik.  Bizim ruh bedenlerimiz İlahi Babamızın suretinde yaratılmıştı.
Tanrı'dan Farklıydık
Fakat bazı yönlerimizle İlahi Babamızdan farklıydık.  Onunki gibi bir bedenimiz yoktu.  Ve O Tanrı’ydı.
Baba'mız Bir Plan Hazırladı
Cennetteki Babamız, bizi çok sevdiği için kendisi gibi olmamızı istedi.  Bunu mümkün kılmak için, yeryüzüne gelmemizi sağlayacak bir plan hazırladı.  [İbrahim 3:22--25'i okuyun.]  Babamızın planını kabul ettik ve bunun bize sağlayacağı nimetlerden ötürü mutluluk duyduk.
KUTSAL YAZILAR 
           Alma 13:1--4 (Rab, hizmetkârlarını dünyanın kuruluşundan önce göreve çağırdı ve hazırladı.)
          Yeremya 1:5 ("Ana karnında sana şekil vermeden önce seni tanıdım; ... ve seni bir peygamber olarak atadım.")
          Resullerin İşleri 17:29 (Bizler Tanrı'nın soyundanız.)
         Öğreti ve Antlaşmalar. 138:55--56 (Birçoğu "ilk derslerini bu dünyaya gelmeden önce aldı ve gelmeye hazırlandılar", üzüm bağında çalışmak için.)
          Eyüp 1:6 Bir gün Tanrı’nın oğulları RAB'bin huzuruna çıkmak için geldiklerinde, şeytan da onlarla geldi.
         Çölde Sayım 16:22 Musa'yla Harun yüzüstü yere kapanarak, «Ey Tanrı, bütün insan ruhlarının Tanrısı!» dediler……
          Eyüp 38:4-7 «Ben dünyanın temelini atarken sen neredeydin? Anlıyorsan söyle. Kim saptadı onun ölçülerini? Kuşkusuz biliyorsun! Kim çekti ipi üzerine? Neyin üstüne yapıldı temelleri? Kim koydu köşe taşını. Sabah yıldızları birlikte şarkı söylerken,Tanrı’nın oğulları sevinçle çığrışırken?
         Özdeyişler 8:22-31 RAB yaratma işine başladığında ilk beni yarattı. Dünya var olmadan önce, ta başlangıçta, öncesizlikte yerimi aldım. Enginler yokken, suları bol pınarlar yokken doğdum ben. Dağlar daha oluşmadan, tepeler belirmeden, RAB dünyayı, kırları ve dünyadaki toprağın zerresini yaratmadan doğdum. RAB gökleri yerine koyduğunda oradaydım, engin denizleri ufukla çevirdiğinde, bulutları oluşturduğunda, denizin kaynaklarını güçlendirdiğinde, sular buyruğundan öte geçmesinler diye denize sınır çizdiğinde, dünyanın temellerini pekiştirdiğinde, baş mimar olarak O'nun yanındaydım. Gün be gün sevinçle dolup taştım,   huzurunda hep coştum. O'nun dünyası mutluluğum, insanları sevincimdi.
         Vaiz 12:7 Toprak geldiği yere dönmeden, Ruh onu veren Tanrı'ya dönmeden, seni yaratanı anımsa.
         İbraniler.12:9 Kaldı ki, bizi terbiye eden dünyasal babalarımız vardı ve onlara saygı duyardık. Öyleyse Ruhlar Babası'na bağımlı olup yaşamamız çok daha önemli değil mi?
         Efesliler.1:4-5 O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti.  Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. 
2. İLKE
YERYÜZÜNDEKİ ÖLÜMLÜ HAYAT
Bu Hayatın Bir Amacı Var
Bu dünyadaki hayatımızın bir amacı bulunmaktadır.  Bu amaç Cennetteki Babamız gibi olmak yolunda çalışmamız için imkânlar sağlamak ve O'na geri dönmeye hazırlanmaktır.
YERYÜZÜ HAYATI
ÖLÜMLÜLÜK ÖNCESİ HAYAT
Her Birimiz Fiziksel Bir Bedene Sahip Oluruz
Doğduğumuzda her birimiz fiziksel bir bedene sahip oluruz.  Bu dünyevi bedenler ölümlü ve kusurludur.  Fiziksel, ölümlü bir bedene sahip olmak Tanrı Babamızın sahip olduğu gibi yüce, ölümsüz bir beden elde etme yolunda ilk adımdır.
Seçim Yapmakta Serbestiz
Ayrıca, iyi ve kötü arasında seçim yapmakta serbestiz. Ancak yaptığımız seçimlerden sorumluyuz.  İyi ve kötüyü ayırt edebilir hale gelerek iyiyi seçtiğimizde Cennetteki Babamıza daha çok benzeriz.
İlerlemek Yapılan Seçimlere Bağlıdır
Ölümlülük öncesi hayatımızı hatırlayamadığımız için, yapacağımız seçimler imana dayalı olmalıdır.  Bu ölümlü hayattan sonra olacak mevcudiyetimizdeki durumumuz bu hayat boyunca yapacağımız seçimlere bağlı olacaktır.  [Alma 12:24'ü okuyun.]  Fiziksel bedenlerimizi kontrol etmeyi öğrenmek ve Tanrı benzeri davranışlarda bulunmak suretiyle Cennetteki Babamıza daha çok benzeriz. 
KUTSAL YAZILAR
 2. Nefi 2:21 ("İnsanoğullarının günleri uzatıldı...hayattayken tövbe etsinler diye; böylece onların durumu sınanma durumu oldu.") 
Alma 34:31--35 ("Bu hayat, insanlar için Tanrı ile buluşmaya hazırlanma zamanıdır...Tövbe gününüzü geciktirmeyin...Sahip olduğunuz ruh o ebedi dünyada da bedeninize hükmetme kudretine sahip olacaktır.")
 Alma 42:4 (Bu hayat "bir sınanma zamanı, tövbe ve Tanrı'ya hizmet zamanıdır".)
 Mormon 9:27  ("Tüm kalbinizle Rab'be gelin ve …….. kendi kurtuluşunuzu hazırlayın.")
 Filipelilere 2:12 ("Korku ve titreme ile kendi kurtuluşunuzu hazırlayın.")
 ÖRNEKLER
Denenmek amacıyla niçin Babamızın huzurundan ayrılmamız gerektiğini göstermek için:
 Bir bebek doğduğunda, yürüyemediği için anne ve babası onu her yere kucakta götürürler.  Bebek günün birinde ilk adımını atar.  Takip eden günlerde bir çok kez yere düşer.  Anne ve babası elinden tutarlar.  Fakat sonra düşüp kalkmanın yürüme sürecinde bir bölüm teşkil ettiğinin farkına  varırlar.  Sabırla bebeğin öğrenmesini beklerler.  Bu anne ve baba gibi, Tanrı da bizi iman ve tecrübeler ile daha güçlü bir hale gelebilmemiz için yeryüzüne gönderir.
Büyürken anne ve babamızla evimizde yaşarız.  Onlar bizi eğitir ve ihtiyaçlarımızı karşılarlar.  Büyümemize yardım ederler.  Fakat bir gün evi terk etmemiz, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamamız, kendi seçim ve kararlarımızı vermemiz gereken an gelecektir.  Ölümlülük öncesi hayatımızda, Cennetteki Babamızla yaşadığımız zaman olan şey işte budur.  O, bize birçok şey öğretti.  Fakat bir gün Cennetteki Babamızın huzurundan ayrılmamız ve yeryüzüne gelerek kendi tecrübelerimizle öğrenmemiz gereken zaman geldi.
3. İLKE
ÖLÜMDEN SONRAKİ HAYAT
Ölüm Babamızın Planının Bir Parçasıdır
Fiziksel bedenlerimiz ölümlü olduğu için her birimiz öleceğiz.  Fakat fiziksel ölüm, Babamızın bizim için hazırladığı mutluluk planının bir parçasıdır.  Ölüm ve diriliş yoluyla kusurlu ve ölümlü bedenlerimiz mükemmel ve ölümsüz hale gelir.
Ruhlarımız Ruhlar Dünyasına Gider
Ölünce ruhlarımız fiziksel bedenlerimizi terk eder.  Ruhlarımız hala canlıdır, fakat ruhlar dünyası dediğimiz bir yere giderler.
Kutsal Yazı:  Alma 40:11 (Ölünce, ruh ölümlü bedenden ayrılır.)
Dirileceğiz ve Yargılanacağız
Diriliş gününde ruhlarımız bedenlerimizle ölümsüz olarak yeniden birleşirler.  Önümüze açmış olduğu yolu izlemede imanlı oluş derecemize göre Rab tarafından yargılanacağız.
Göksel Görkem İçinde Yaşayabiliriz
Bu yolu izlemişsek göksel görkem içinde Babamızın yanında barınmak üzere O'na geri döneriz.  Yeni Antlaşma’da bu görkem, güneşin görkemine benzetilmiştir.  Bu görkemin varisi olanlar tam bir sevinci yaşayacaklardır.  Onlar Cennetteki Baba'ları gibi olacaklardır.
Bazı insanlar Tanrı'nın emirlerine itaat etmek hususunda imanlı olmayacaklardır.  Bu insanlar iman etmemiş, günahlarından tövbe etmemiş, onun emirlerine uymamış ve gerekli törenleri yerine getirmemiş olacaklardır.  Bu kişiler Tanrı’nın planı içinde en büyük görkeme layık görülmeyeceklerdir.  Bu kimseler için de bir görkem kademesi söz konusu olacak fakat onlarınki daha düşük bir kademe olacaktır.
Pavlus Bu Görkem Kademelerinden Bahsetti
Havari Pavlus göksel görkemi güneşin görkemine benzetir.  Diğer görkem derecelerini de aya ve yıldızlara benzetir.  [1 Korintoslulara 15:40--42'yi okuyun.]
KUTSAL YAZILAR
1. Nefi 15:33--36 ("Amellerinden ötürü yargılanmak üzere Tanrı'nın huzuruna çıkacaklar.")
2. Nefi 9:6 (Ölüm insana Yaratıcı'nın merhametli planını yerine getirmek amacıyla gelir.)
2. Nefi 9:14; Mosiya ı:38 ("Tüm suçlarımızın tam olarak bilincinde olacağız.")
Alma 12:12--15, 27--28 (Sözlerimiz, amellerimiz ve düşüncelerimiz bizi mahkum edecek.  Rab'bin yargısının adil olduğunu kabul edeceğiz.)
Alma 40:12--13 (Ölüm ve diriliş arasında doğrular huzur ortamında, günahkârlar ise ıstırap içindedirler.)
Alma 41:3--15 (Diriliş gününde her insan doğru veya günahkâr oluşuna göre hak ettiğini alır.)
Yuhanna 5:25--29 (Kurtarıcı ölenleri yargılayacak ve bunlar hayata veya lanete dirilecekler.)
Ö & A 76 (Joseph Smith, görkem kademelerine ait görüm gördü.)
4. İLKE
ÖLENLER İÇİN YAPILAN İŞ
Birçok Kişi Sevindirici Haberi Öğrenmeksizin Ölür
Birçok insan, İsa Mesih'i duymayan veya vaftiz olma imkânına kavuşamayan milyonlarca insana ne olduğunu merak etmiştir.  Eğer Tanrı bu kimseleri mahkûm ederse bu durum adil midir?
Sevindirici Haber Ruhlar Dünyasında Öğretilir
Rab, sevindirici haberi bu hayatta duymayan kimselerin ruhlar dünyasında öğreneceğini bildirmiştir.  [1 Petrus 3:18--19 ve 4:6'yı okuyun.]  Cennetteki Babamızın her çocuğu sevindirici haberi kabul etme veya reddetme fırsatını bulacak ve böylelikle hepimiz adil bir şekilde yargılanabileceğiz.
KUTSAL YAZILAR
Malaki 4:5--6 (İlya babaların yüreğini oğullara ve oğulların yüreğini de babalarına döndürecektir; ta ki, gelip dünyayı lanetle vurmayayım."  Ö & A 2 ile karşılaştırın.)
1. Korintoslulara 15:29--30  ("Ölmüşler için vaftiz olanlar başka neler yapacaklar?")
Ö & A 2 ("O, babalara verilen taahhütleri çocukların kalplerine ekecek.")
5. İLKE
EBEDİ AİLE
Bizler Yaratma Gücüne Sahibiz
Ölümlülük süresince bedenlerimiz çocuk yaratma gücüne sahiptir.  Bu üreme gücü ilahi bir armağandır.  Bu armağan, bize hayatın yaratılmasını paylaşma ve çocuklarımızı müjde ilkelerine göre yönlendirme imkânı sağlar.  Böylelikle, Cennetteki Babamız gibi olma yolunda çalışmış oluruz.
Yaratma Gücü Kutsaldır
Tanrı, çocuklarına bu yaratma kudretini aile ilişkileri dahilinde tutmalarını emretmiştir.  Karı ile koca ve anne baba ile çocuklar arasındaki mevcut sevgi hayattaki en büyük sevinç kaynağıdır.
Ölünce Aile Birliğinin Sona Ermesi Gerekmez
Ölünce aile ilişkilerinin sona ermesi gerekmez.  Peygamber Joseph Smith vasıtasıyla Tanrı, tapınaklarda yapılan kutsal törenler ile çiftlerin ebedi olarak evlenebileceği bilgisini iade etmiştir.  Bu törenler rahipliğin mühürleme kudreti ile yapılırlar.  Çiftler eğer layık kalırlarsa aile ilişkilerinin sadece ölüme kadar değil, ebediyen süreceğine dair vaat alırlar.  Bu, doğru insanlara vaat edilen en büyük nimetlerden biridir.
KUTSAL YAZILAR 
1. Korintliler 11:11 ("Tanrı katında, erkek kadınsız, kadın da erkeksiz olamaz.")
Ö & A 130:2 ("Burada aramızda olan ilişki orada da aramızda olacak.")
Ö & A 131:2 (Göksel görkemin en üst kademesine girmek için yeni ve sonsuza dek süren evlilik anlaşmasına girmeliyiz.)
6. İLKE
İffet Yasası
Rab, "Zina etmeyeceksin" diye emrettiğinde bir standart oluşturdu.  [Ö & A 42:22-25'i okuyun.]  Rab tarafından konulan iffet kanununa göre eşimiz dışında hiç kimse ile cinsel ilişkiye girmemeliyiz.  Rab, ayrıca saf olmayan düşüncelerden ve davranışlardan kaçınmamız gerektiğini de öğretmiştir.  Düşüncelerimizi saf tutmak, giyimimizde, konuşmamızda ve davranışlarımızda ahlaklı olmalıyız.  Yaratma gücü ve bedenlerimiz kutsal tutulmalıdır. 
Birçok insan bilmeden akılsızca şeyler yapmıştır.  Samimi bir şekilde tövbe etmek ve vaftiz olmak suretiyle herkes günahlarının bağışlanmasına kavuşabilir.  Şu andan itibaren iffet yasasına göre yaşamanızı teşvik ederiz ki bu Tanrı’nın emridir.
KUTSAL YAZILAR
Mosiya 13:22; Çıkış 20:14 ("Zina etmeyeceksin.")
Alma 12:14 (Davranışlarımıza, sözlerimize ve düşüncelerimize göre yargılanacağız.)
Alma 39:5 (Koriyanton'un fahişe İzabel ile işlediği günah "masum kanı dökmek ya da Kutsal Ruh'u inkar etmek gibi bütün günahlardan sonra en iğrenç günah" idi.)
3. Nefi 12:27--30 ("Bir kadına istek duyarak bakan kimse onunla yüreğinde zina işlemiş olur.")
Romalılara 1:26--32 (Erkek ve kadınlar "doğal kullanımı doğaya karşı bir şekle" çevirdiler.
Efeslilere 5:3--5 ("Ne kadın satıcısı, ne de temiz olmayan kişi,...Mesih'in ve Tanrı'nın krallığında hiçbir şeyin varisi olmayacaktır.")
Ö & A 59:6 ("Ne zina,...ne de buna benzer bir şey yapmayacaksın.")
Ö & A 63:16 ("Bir kadına arzu ile bakan Ruh'a sahip olamaz.")
7. İLKE
HİKMET SÖZÜ
Bedenlerimiz ve Seçme Özgürlüğümüz Birer Armağandır
Hayatımız boyunca sahip olduğumuz kıymetli armağanlar olan fiziksel bedenlerimiz ve seçme özgürlüğümüz üzerinde durduk.  Ayrıca, bu armağanları kullanma şeklimizin şimdiki ve gelecekteki hayatlarımızda elde edeceğimiz nimetleri nasıl belirlediğini müzakere ettik.  Tanrı, bu armağanları nasıl kullanacağımızı anlamamıza yardım etmek için iffet kanunu gibi emirler vermiştir.
Zararlı Maddelerden Kaçınmalıyız
O'nun emirleri arasında Bilgelik Sözü diye bilinen bir sağlık kanunu vardır.  Bu kanun bize alkol, tütün, kahve, çay ve zararlı ilaçlar (uyuşturucu madde) almamamızı öğretir.  Bunlar bizim bedenlerimizde hasara yol açar ve ruhlarımıza zarar verir.
BİLGELİK SÖZÜ
Aşağıdakilerden Sakının---
Alkol
Tütün
Kahve
Çay
Zararlı İlaçlar (Uyuşturucu Madde)
* Bitki çayı içilebilir.
Sağlıklı Besinleri Şükrederek Kullanmalıyız
Bilgelik Sözü ayrıca meyveler, sebzeler, hububatlar ve diğer sıhhi besinlerin bedenlerimiz için iyi olduğunu öğretir.  Bunları akıllıca ve şükranla kullanmalıyız.
Rab Sağlık vaat Eder
[Ö & A 89:18--21'i okuyun.]  Rab, bu kanuna uyanların hem fiziksel hem de manevi olarak daha sağlıklı olacaklarını vaat eder.  Rab, ayrıca kendini bu yolda disipline sokanlara bilgelik, kuvvet ve artan bir mutluluk sözü verir.
Rab Bize Ruhunu vaat eder
Belki de en önemlisi, Rab bu kanunun, Kutsal Ruh'un rehberliğine kavuşmaya layık olmamıza yardım edebileceğini vaat eder. 
Tütün, alkol veya diğer zararlı maddelere ne kadar para harcadığınızı tahmin etmeye çalışın.
1. Nefi 3:7 Tanrı'ya iman ettiğimizde O'nun bize bilgelik sözünü tutmamıza yardım edeceğini söyler.
Tütün, alkol veya diğer zararlı şeyleri çöpe atarak sizi bunları kullanmaya teşvik edecek dürtüyü azaltabilirsiniz.
KUTSAL YAZILAR
Daniel 1:8--20 (Daniel kendisini kirletmemeye kararlıydı.)
1. Korintliler 3:16--17; 6:19--20 (Bedeniniz Tanrı'nın tapınağıdır.  "Her kim Tanrı'nın tapınağını kirletirse, Tanrı onu mahveder.")
Ö & A 89 (Rab, Bilgelik Sözü'nü açıklar.)