Wednesday, October 6, 2010

5. Mesih Benzeri Bir Hayat Sürmek

İki büyük emre ---Tanrı'yı sevmek ve başkalarını sevmek--- itaat etmek suretiyle bencil olmak yönündeki doğal eğilimimizin üstesinden gelir ve Cennetteki Babamıza daha çok benzeriz.  Ondalık ve oruç kanunlarına uyarak Tanrı'nın işlerini hayatlarımızda ön sıraya koymak istediğimizi gösteririz.  Bu müzakeredeki ana ilkeler şunlardır---                                         
1. Tanrı'yı ve çevremizdeki insanları sevmeliyiz.
2. Fedakarlık nimet getirir.
3. Oruç ve Oruç bağışı bize manevi nimetler getirir.
4. Ondalık kanunu başkalarını düşünme özelliğimizi geliştirmemize yardım eder.
1. İLKE
İKİ BÜYÜK EMİR 
Kendi Çıkarlarımızın Peşinde Koşmaya Eğilimliyiz
Yeryüzündeki hayatımız boyunca, kendi çıkarlarımızın peşinde koşmak gibi güçlü bir eğilimimiz mevcuttur.  Dünya zenginlikleri ve başkaları tarafından yapılacak övgülerin peşinde koşmaya eğilimliyizdir.  Bencillik, manevi açıdan bizler için büyük bir tehlike oluşturur.  Hep kendimizi düşünürsek Tanrı'yı unutabilir ve diğer insanlara karşı duyarsız olabiliriz.  Bu durumda Babamızın planını yerine getiremez ve O'na hiç benzeyemeyiz.
Tanrı İki Büyük Emir Vermiştir
Bencil olmayan arzular geliştirmemize yardımcı olmak amacıyla Rab, bize emirler vermiştir.  İsa'ya hangi emrin en önemli  olduğu sorulunca şöyle demiştir:  [Matta 22:37--39]
İKİ BÜYÜK EMİR
Tanrı'yı Sev
Komşunu Sev
Emirlerini Yerine Getirerek Tanrı'ya Olan Sevgimizi Gösteririz
İsa, Tanrı'ya olan sevgimizi nasıl göstereceğimizi öğretmiştir.  [Yuhanna 14:15]  Tanrı'yı sevdiğimizde, O'nun yapmamızı istediği şeyleri yapmak isteriz.  Küçük çocuklar gibi mütevazi olmamız ve O'nun her husustaki isteklerini öğrenmeye çalışmamız gerekir.  Ardından, çok istediğimiz şeylerden vazgeçmemiz gerekse bile, O'na itaat etme cesaretine sahip olmalıyız.
Hizmet Etmek Vasıtasıyla Başkalarına Olan Sevgimizi Gösteririz
Tanrı'yı seviyorsak, çevremizdeki insanları da sevmeliyiz.  Mormon Kitabı bu iki büyük emir arasındaki ilişkiyi açıklar.  [Mosiya 2:17]  Başkalarına hizmet ettiğimizde, bencilliğin üstesinden gelir ve Cennetteki Baba'mız ve Oğlu İsa Mesih'e daha çok benzeriz.
KUTSAL YAZILAR
2. Nefi 10:23--24 ("Kendinizi şeytanın ve bedenin isteklerine değil, Tanrı'nın isteklerine alıştırın.") 
Mosiya 4:11--26 (Günahlarınızın affedilmesini sağlamak için, fakirlere ve muhtaç olanlara hem maddi hem de manevi olarak yardım edin.) 
3. Nefi 6:15--17 (şeytan, insanların kibirlerini pohpohlayarak ve dünyanın boş şeylerini aramaya teşvik ederek onları günah işlemeye yöneltti.)  
3. Nefi 27:27 ("O halde nasıl insanlar olmalısınız?  Doğrusu size derim ki, benim gibi olmalısınız.")
Moroni 7; 1. Korintoslulara 13 (Yardımseverlik, saf bir sevgi, her şeyin üstündedir.)
Matta 25:40 ("Mademki bu kardeşlerimden, şu en küçüklerinden birine yaptınız, bana yapmış oldunuz.")
Yuhanna 13:15 ("Size bir örnek verdim, siz de benim size yaptığım gibi yapacaksınız.")
Yuhanna 13:34--35 ('Eğer birbirinizi severseniz, bununla tüm insanlar benim öğrencilerim olduğunuzu bilecek.")
1. Timoteosa 1:5 ("Emrin sonu saf bir kalpten gelen yardımseverliktir.") 
1. Yuhanna 4:20--21 ("Ve bu ondan aldığımız emirdir; Tanrı'yı seven kardeşini de sever.") 
Ö & A 121:45 ("İçin yardımseverlikle de dolu olsun;... erdem düşüncelerini devamlı olarak süslesin.")
ÖRNEKLER
Kilise üyelerinin, yardıma muhtaç komşularına (ciddi bir hastalık ölüm, sel baskını, deprem veya diğer ciddi sorunlar esnasında) yardım amacıyla toplandıklarını gördüğünüz bir günden bahsedin.
Kilise dahilinde parayla görülen bir hizmet olmadığı için, Kilise'nin birçok kimseye başkalarını düşünür bir şekilde hizmet etme imkanı yaratır.  Üyeler isteyerek gönüllü hizmet verirler. 
2. İLKE  
FEDAKARLIK NİMET GETİRİR 
Kendi Çıkarlarımızdan Fedakarlık Etmeliyiz 
Tanrı'yı ve çevremizdeki insanları sevmek ve onlara hizmet etmek için sık sık kendi çıkarlarımızdan fedakarlık etmeliyiz.  Böyle davranmak, başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımızdan üstün tutmamız anlamına gelir. 
Tanrı'ya Ait şeyleri Birinci Sıraya Koymalıyız 
Rab, insanları her zaman sınamıştır. O, insanların Tanrı'ya ait şeyleri hayatlarında birinci sıraya koyup koymadıklarını görmek ister.  [3 Nefi 13:33]  Zamanımızı, varlıklarımızı, yeteneklerimizi ve enerjimizi Rab'bin işlerinde kullanmaya istekli olmamız gerekmektedir. 
Gerekeni Vermeliyiz
Belki her şeyden fedakarlık etmemiz istenmeyebilir.  Fakat gereken neyse isteyerek feda etmeyi öğrenmeliyiz.  Böyle davranmak Tanrı'nın huzurunda yaşamaya layık olmamıza yardımcı olur. 
Fedakarlık İman Gerektirir 
Fedakarlık yapmak için Rab'be karşı büyük bir iman sahibi olmalıyız.  Ayrıca, vaat edilen ödülleri alacağımıza itikat etmeliyiz. 
Fedakarlık Nimet Getirir 
Fedakarlık etmek vasıtasıyla, paylaşma ve verme sevincini  tadabiliriz.  Kutsal Ruh'un, hayatlarımızda büyüyerek güçlenen etkisini hissedebiliriz. 
KUTSAL YAZILAR
Tekvin 22:1--14; İbranilere 11:17 (İbrahim, oğlu İshak'ı feda etmeye istekliydi.)     
Matta 6:33; Luka 12:15--34 ("Önce Tanrı'nın krallığını arayın.")
Matta 19:29 (Rab uğruna fedakarlık yapan herkes sonsuz hayatın varisi olacak.)   
Luka 9:57--62 ("Bir işe gayretle girişip sonra da ardına bakan kimse Tanrı Krallığı için uygun değildir.")
Ö & A 97:8 ("Antlaşmalarına fedakarlıkla uyanlar" Rab tarafından kabul görürler.)
Ö & A 98:13--15 ([O'nun] antlaşmasına ölünceye dek itaat edip etmediğinizi "sizi her şeyde deneyerek" bilecek.)
ÖRNEKLER
İsa, bir keresinde zengin bir yöneticiden tüm varlığını satıp fakirlere vermesini istedi.  Bu genç adamın cennette  hazinelere sahip olacağını vaat etti.  Genç yönetici bu büyük fedakarlığı yapmak istemedi.  Ebedi lütuflara sahip olma imkanını geri çevirdi (Bkz. Luka 18:18--23).  Bunun aksine, Rab, Petrus ve Andreya'dan kendisini takip etmelerini isteyince, derhal her şeyi bırakıp onu takip ettiler (bakınız Luka 5:1--11 ve Yuhanna 1:35--42).
Bir babanın üzüm bağına çalışmaya gönderdiği iki oğul meseliyle bağlantı kurun (bak Matta 21:28--32).
3. İLKE
ORUÇ VE ORUÇ BAĞIŞI
Oruç Tutmak Tanrı'yı Birinci Sıraya Koymamıza Yardımcı Olur
Oruç kanunu, Tanrı'ya ait şeyleri kendi arzularımızın üstünde tutmanın bir başka yoludur.  Oruç, bir süre için yiyip içmemek anlamına gelir.  Oruç tutmak her zaman için hakiki bir ibadet şekli olmuştur.
Oruç Tutarak Nimetlere Kavuşuruz       
Oruç kanununa itaat etmek, hayatlarımıza büyük nimetler getirir ve başkalarına hizmet etmemize yardım eder.  Bu kanun alçak gönüllülüğümüzü arttırır ve bizi Tanrı'ya yaklaştırır.  Ayrıca, fiziksel bedenlerimizi kontrol etmeyi de öğretir.  İmanımız ve maneviyatımız büyüyerek güçlenir.
Oruç Dua'yı İçermelidir
Oruç tuttuğumuzda, samimi olarak dua etmemiz de gerekmektedir.  Kendimiz ve başkaları adına rehberlik ve özel nimetler elde etmek için dua edebiliriz.  Oruç tutmak tanıklık kazanmanın en kudretli yolu olabilir.
Her Ay Bir Pazar Günü Oruç Günü Olarak Ayrılmıştır
Kilise her ay bir Pazar gününü oruç tutmak üzere özel bir gün olarak ayırır.  Bu gün boyunca üyeler iki öğün yemek yemeyerek oruç tutar ve tanıklık toplantısı için bir araya gelirler.  Bu günler üyelere büyük manevi tecrübeler kazandırır.
Oruç Tutmak Vasıtasıyla Muhtaçlara Yardım Edebiliriz
Oruç tutmak aynı zamanda muhtaçlara yardım etmemize olanak da sağlar.  Oruç tutmak suretiyle tasarruf ettiğimiz parayı muhtaçları gözetmesi için kilise gözetmenine veririz.  Bu yolla hastaların, açların ve başka sorunları olanların gözetilmesine yardım edebiliriz.
Oruç Bağışlarımız Cömert Olmalıdır
Bu paraya oruç bağışı denir.  Bu bağışın iki öğün boyunca tasarruf edilen meblağla sınırlı olması gerekmez.  Peygamberler, bizleri bağışlarımızda cömert olmaya teşvik etmişlerdir.
Oruç Tutmak Başkalarını Düşünür Hale Gelmemize Yardım Eder
Oruç kanunu başkalarını düşünür hale gelmemize yardım eder.  Bu kanun, Rab'bin işlerinde pay sahibi olmamıza olanak sağlar ve ona daha çok benzememize yardım eder.
Fedakarlık Tanrı'ya Duyulan Sevgiyi Gösterir
Zamanımızı ve varlıklarımızı başkalarının yararına kullanarak Tanrı ve Oğluna duyduğumuz sevgiyi göstermiş oluruz.  Baba'mızın planında üzerimize düşeni yapmış oluruz.  Kendimizi bu hayattan ve bundan sonraki hayattan sevinç duymaya hazırlarız.  En önemlisi Rab'be hizmet taahhüdümüzü yerine getirmiş oluruz.  Bu taahhüt, vaftiz için gereklidir. 
KUTSAL YAZILAR
Mosiya 4:16--27 (Fakir ve muhtaç olanlara hem maddi hem de manevi olarak hizmet edin.) 
Alma 5:46 (Alma, hakikati öğrenmek için oruç tuttu.)              
Alma 6:6 (Kilise, "Tanrı'yı bilmeyen canların refahı için" oruç tuttu ve dua etti.)
Ezra 8:23 ("Oruç tuttuk ve bunun için Tanrımıza yalvardık.")
İşaya 58:3--12 (İşaya oruç kanununu ve oruç tutmanın nimetlerini açıklar.)
Matta 6:1--4; 6:16--18 (Orucumuza ve bağışlarımıza dikkat çekmemeliyiz.)
2. Korintoslulara 9:7 (Gönülsüzce vermeyin, "Çünkü Tanrı güler yüzle veren kimseyi sever.")
Yakup 1:27 ("Saf din...:  Yetimleri ve dulları sıkıntılarında yalnız bırakmamaktır.")
Ö & A 59:12--16 (Nimetler, oruç tutmak ve dua etmekle gelir.)
ÖRNEKLER             
Büyük çiftlikler kuran zengin adam meseli (bkz. Luka 12:15--21).
İyi Samaritan meseli (bkz. Luka 10:29--37).
Lazarus ve zengin adam meseli (bkz. Luka 16:19--25).
4. İLKE
ONDALIK
Ondalık, Tanrı'yı Birinci Sıraya Koymamıza Yardımcı Olur
Tanrı'ya ait şeyleri hayatlarımızda birinci sıraya koymayı öğrenme yollarından biri de ondalık kanununa itaat etmektir.  Ondalık kanunu yeni bir şey değildir.  Malaki de dahil olmak üzere Eski Antlaşma peygamberleri tarafından öğretilmiştir.  [Malaki 3:8--11
Tanrı, Sahip Olduğumuz Her şeyin Kaynağıdır.
Bu kanunu anlamak için, sahip olduğumuz her şeyin kaynağının Tanrı olduğunu hatırlamalıyız.  Ondalık kanununda, gelirimizin onda birini O'na vermemizi emreder.  Bu para O'nun işleri için kullanılır.  Ondalık kelimesi onda bir anlamına gelir.
Tanrı'nın İşlerine Katkıda Bulunuruz
Ondalık, Tanrı'nın Kilisesinin ihtiyaçlarını sağlama yoludur.  Ondalık kanunu vasıtasıyla her birimiz Rab'bin işlerine ve onun kilisesine destek verebiliriz.
Ondalık, Başkalarını Düşünme Özelliğimizi Geliştirir
Ondalık ödemek, başkalarını düşünme özelliğimizi geliştirmemize de yardımcı olur.  Ondalık, imanımızın sınanma yollarından biridir.  Bu emre itaat ettiğimizde Rab bize hem manevi hem de maddi olarak nimet sözü verir.
KUTSAL YAZILAR
Yakup 2:18--19 ("Zenginlik peşinde koşmadan önce Tanrı'nın Krallığını ara.")
3. Nefi 13:19--21; Matta 6:19--21 ("Kendinize yeryüzünde hazineler oluşturmayın;...fakat hazinelerinizi cennette oluşturun.")
3. Nefi 13:24; Matta 6:24 ("Hem Tanrı'ya, hem de hırs ve servet putuna hizmet edemezsin.")
3. Nefi 13:33; Matta 6:33 ("Fakat önce Tanrı'nın Krallığını ve onun doğruluğunu arayın ve bütün bunlar size yazılacak.")
İbranilere 7:1--2 (İbrahim, Melkizedek'e ondalık ödedi.)
Ö & A 64:23 ("Bu gün [Rab]'bin insanları için fedakarlık etme ve ondalık ödeme günüdür, çünkü ondalığı ödeyen gelişinde yakılmayacak.")
Ö & A 85:3 ("O, halkını intikam ve yanma gününe karşı hazırlamak için onları ondalığa tabi tutar.")
Ö & A 119:3--4 (Ondalık, "sonsuza değin...değişmez bir kanundur".)
ÖRNEKLER
Farz edin ki, on milyonunu bana geri verirseniz size yüz milyon lira veririm diyorum.  Bunu yapar mısınız?  Tüm sahip olduklarımızı bize veren Cennetteki Baba'mızdır.  Geri vermemizi istediği sadece bu paranın yüzde onudur.  Bu para, toplantı evleri ve tapınaklar kurmak ve gerekli diğer şeyleri yapmak amacıyla kullanılır.  Ondalık ödediğimizde, O bizlere yeryüzündeki iyi şeylerin çok daha fazlasını vaat eder.  Fakat her şeyden önemlisi cennetin pencerelerini açacağını ve bolca maddi ve manevi nimetler vereceğini vaat eder.