Wednesday, October 6, 2010

6. Kilise Üyeliği

Mesih vasıtasıyla Baba'ya gelir ve ebedi hayata kavuşuruz. Mesih'in Kilisesi, Azizler'in kendilerini mükemmelleştirmelerine, sevindirici haberi ilan etmelerine ve kefaret vererek ölmüşleri kurtarmalarına yardım etmek amacıyla organize olmuştur.  Kilise, Cennetteki Baba'mızın tüm çocuklarının, ebedi hayata uzanan dar ve ince yola girmelerine yardım eder.  Bu müzakerenin ana ilkeleri şunlardır:
1. İsa Mesih, Yaratıcımız, Fidye ile Kurtaranımız, Kurtarıcımız ve Yargıcımızdır.
2. Yücelme, Mesih vasıtasıyla gelir.  O'nun Kilisesi mükemmelliğe doğru ilerlememize yardım eder.
3. Kilise ve üyeleri, Azizleri mükemmelleştirme sorumluluğuna sahiptirler
4. Kilise ve üyeleri sevindirici haberi ilan etme sorumluluğuna sahiptir.
5. Kilise ve üyeleri kefaret sayesinde ölmüşleri kurtarma sorumluluğuna sahiptirler.
6. Mükemmelliğe uzanan dar ve ince yolu izleyebiliriz.
1. İLKE
KURTULUŞ PLANINDA İSA MESİH'İN ROLÜ
İsa Mesih Yaratıcıdır
Bir çok sebepten ötürü İsa Mesih'e iman ederiz. O, yaratıcıdır.  [Mosiya 3:8]  İsa Mesih, Babasının emriyle yeryüzünü ve üzerindeki her şeyi yaratmıştır.  Sahip olduğumuz her şeyi bize o vermiştir.

İSA MESİH
Yaratıcı
Fidye Ödeyerek Kurtaran ve Kurtarıcı
Yargıç

O, Fidye ile Kurtaranımız ve Kurtarıcımızdır
O, Fidye ile Kurtaranımız ve Kurtarıcımızdır.  O'nun fedakarlığı sayesinde O'nunla ve Baba'mızla yaşamaya geri dönebiliriz.
O, Yargıcımızdır
İsa Mesih, yargıcımız olacak.  Ölümlü yaşamımız sona erdiğinde işlerimize ve arzularımıza göre bizi yargılayacaktır.  Baba ile beraber bizim savunucumuz olacaktır.
KUTSAL YAZILAR
Moroni 7:27-28 (Mesih, kefaretinden ötürü, kendisine iman edenlere merhamet etme hakkını Baba'dan almıştır.)
Yuhanna 1:1--14 (Her şey Kelam ile oldu ki O "etten ve kemiktendi ve aramızda yaşadı.")
Yuhanna 5:22, 30 ("Baba...tüm yargıyı Oğluna bıraktı.")
Koloselilere 1:16--17 (Her şey Oğul ile yaratılmıştı.)
İbranilere 1:1--3 (Tanrı, dünyaları Oğlu ile kurdu.)
1. Yuhanna 2:1 ("Baba'nın yanında bir savunucumuz var.")
Ö & A 137:9 (Ruh "tüm insanları amellerine göre, kalplerindeki arzuya göre yargılayacaktır.")
2. İLKE
MESİH VE O'NUN KİLİSESİYLE YÜCELMEK
Yücelme Tanrı'nın En Büyük Armağanıdır
Cennetteki Baba'mıza daha fazla benzemek için çaba göstermemiz gerekir. Ona geri dönmeye layık olmak için çaba sarf etmeliyiz.  Babamızın yanında barınma imtiyazı O'nun bizler için en büyük armağanıdır.  Bizler bu armağana yücelme, ebedi hayat veya kurtuluş diyoruz.  Bu armağan, layık olan ve bu hayat süresince kendilerini hazırlayanlara verilir. Yücelmeye layık olmak için, Mesih'in kefareti vasıtasıyla fiziksel ölümden kurtulmuş olmalıyız.
Ölümsüzlük Tüm İnsanlara Verilmiştir
Yücelme, ölümsüzlük armağanından daha büyüktür.  Mesih, dirilişiyle fiziksel ölümün üstesinden geldiği için bizler de ölümsüzlük elde ederiz.  Ölümsüzlük, doğru ya da günahkar olmasına bakılmaksızın herkese verilen karşılıksız bir armağandır.  Her birimiz bu hayattan sonra tekrar yaşayacağız.
Mesih Vasıtasıyla Yücelme
O'nu kabul eder ve O'nun sergilediği mükemmel örneği izlersek, Mesih'in kefareti yolumuzdaki tüm engelleri kaldırır.  Böylelikle sadece Mesih'in vasıtasıyla Baba'ya yönelebilir ve yücelme armağanına kavuşabiliriz.  [Yuhanna 14:6]
Kilise İlerlememize Yardım Eder
Kilise dahilindeki üyeliğimiz vasıtasıyla yücelmeye doğru ilerlememiz için ihtiyaç duyduğumuz ayinleri, manevi önderliği alabilir ve dostlardan oluşan bir çevre elde edebiliriz.
KUTSAL YAZILAR
2. Nefi 9:13 "Tüm insanlar mükemmel hale geldi ve ölümsüz oldu."
Ö & A 14:7 Ebedi hayat armağanı Tanrı'nın armağanları arasında en büyüğüdür.
Ö & A 93:19 "Nasıl ve neye ibadet ettiğini bilirsen, benim adımla Baba'ya yönelebilirsin.
Ö & A 132:12 "Bensiz veya benim sözüm olmadan hiç kimse Baba'ya yönelemez."
3. İLKE
KİLİSE'NİN MİSYONU: AZİZLERİ MÜKEMMELLEŞTİRMEK
Vaftiz Olarak İsa'ya Gelin
Mesih'in Kilisesine vaftiz olmak suretiyle İsa'ya gelmek bizim ilahi yolda atacağımız en büyük adımdır.  Kilise, Cennetteki Baba'mızın tüm çocuklarının ebedi hayata kavuşmalarına yardım etmek için organize olmuştur.
Biz Başkalarının Kurtuluşu İçin Çalışırız
[Musa 1:39]  Kilise'nin üyeleri olarak Rab'be, çocuklarını ebedi hayata kazandırması için yardım etme imtiyazına sahibiz.  Bu iş üç ana misyonu içerir:
KİLİSE'NİN MİSYONU
Azizleri mükemmelleştirmek.
Sevindirici haberi duyurmak.
Ölmüşleri Kefaret aracılığıyla Kurtarmak.
İlk Misyon: Azizleri Mükemmelleştirmek
İlk olarak, Azizleri mükemmelleştirmeye çalışırız.  (Kutsal yazılar, Azizlerden bahsettiklerinde, Mesih'in kilisesine vaftiz olup O'nu kabul eden kişileri kastederler.)  İsa Mesih'in Kilisesi vasıtasıyla her bir üye, başkalarına hizmet etmek için büyük bir kuvvete ve bir çok fırsatlara kavuşur.  Bu şekilde Kilise, öğrenmemize ve mükemmelliğe uzanan yolda gelişmemize yardımcı olur.
Kutsal Yazı:  Efesoslulara 4:11--1ı (Mesih, Kilisesini "Azizleri mükemmelleştirmek için" kurdu.)
Hakikate ve Esin Yoluyla Gelen Rehberliğe Kavuşuruz
Kilise dahilinde, Rab tarafından seçilen ve ilham alan liderlerden sürekli bir rehberlik alırız.  Rab, bu liderler vasıtasıyla bize konuşur ve İsa Mesih'in hakiki sevindirici haberinin öğretilmesini sağlar.
Sevindirici Haber Törenlerini Uygularız
Kilise dahilinde sevindirici haber ayinlerini icra eder ve alırız.  Bu ayinler sayesinde Tanrı ile önemli antlaşmalar yaparız.  Bu ayinler günahlarımızdan ve kusurlarımızdan arınmamızı sağlar ve Kutsal Ruh'un yoldaşlığının sevincini yaşamamızı mümkün kılar.
Dostlara ve Kuvvete Kavuşuruz
Kilise dahilinde, diğer Kilise üyelerinin bize gösterdikleri dostluğun sevincini yaşarız.  İsa'nınkine benzer bir hayat yaşamak için birbirimize yardım eder ve birbirimizi bu hususta teşvik ederiz.  Bu dostluk, bize günlük hayatın baskılarına dayanma ve günaha teşvik eden ayartmalardan sakınma gücü verir.
Başkalarına Hizmet Ederiz
Üyeler, Kilise dahilinde aktif olarak görev aldıklarında birbirlerine öğreterek, kuvvet vererek ve hizmet ederek büyürler.  Kilise cemaati daimi ve profesyonel bir ruhban sınıfı değildir.  Bu yüzden, üyelerin tümü birbirlerine sevindirici haberi öğretir ve birbirlerinin yükünü hafifletirler.  Bu şekilde doğan hizmet fırsatları büyük nimetler için kaynak teşkil etmektedirler.
KUTSAL YAZILAR
Mosiya 18:17--29 (Alma, Kilise'yi organize eder ve temel fonksiyonlarını tanımlar.)
Moroni 6 (Moroni, Kilise'nin işleyişini açıklar.)
Luka 22:32 ("Doğruyu bulduğunda kardeşlerini kuvvetlendir.")
Resullerin İşleri 20:28, 35 (Gözettiğiniz sürüye dikkat edin.)
1. Korintoslulara 12:12--31 (Mesih'in vücudu---Kilise---her üyeye ihtiyaç duyar.)
Galatyalılara 6:2 ("Birbirinizin yüklerini taşıyın ve Mesih'in kanununu tamamlayın.")
1. Petrus 4:10 ("Herkes armağan aldığı gibi bu armağanı birbirine hizmette kullanır.")
1. Petrus 5:2 ("Aranızda olan Tanrı'nın sürüsünü besleyin.")
ÖRNEKLER
Diğer üyelerle dostluk birçok kütükle yakılan bir ateş gibidir.  Birlikte yakıldıklarında, kütükler büyük bir ateş teşkil eder ve çok ısı verirler.  Fakat kütükler tek başlarına yanmaları için birbirlerinden ayrılırlarsa kısa zamanda sönerler.  Parlak alevler yerine sönük bir ateş üretirler.   Yalnız bırakılırlarsa bu ateş de çabucak söner.  Kilise üyeleri itikatlarını paylaşmak, birbirinden öğrenmek için ve birbirini kuvvetlendirmek ve desteklemek için bir araya gelip toplanma ihtiyacı duyarlar.
4. İLKE
KİLİSE'NİN MİSYONU: SEVİNDİRİCİ HABERİ DUYURMAK
Sevindirici Haberi Başkalarıyla Paylaşırız
Başkalarının kurtuluşu için çalıştığımız ikinci yol sevindirici haberi, henüz duymamış olanlara duyurmaktır.  İsa Mesih'in sevindirici haberini kabul ettiğimizde bunu başkalarıyla paylaşma sorumluluğunu da kabul etmiş oluruz.  [Ö & A 88:81]  Kilise'nin bir üyesi olarak, kavuşmuş olduğunuz nimetleri arkadaşlarınız ve akrabalarınızla paylaşmak isteyeceksiniz.  Sergilediğiniz örnekle ve arkadaşlığınızla sevindirici haberin hayatınıza nasıl sevinç getirdiğini göreceklerdir.
Arkadaşlarımızı Daha Çok Şey Öğrenmeye Davet Etmeliyiz
Hayatınız, sevindirici haber sayesinde kavuştuğunuz büyük nimetleri arkadaşlarınıza sergileyecektir.  Kilise hakkında daha çok şey öğrenme arzularını geliştirmeleri için onlara yardım etmelisiniz.  Ardından bu arkadaşlarınızı misyonerlerle konuşmaya çağırabilirsiniz.
KUTSAL YAZILAR
Mosiya 28:3 (Mosiya'nın oğulları "bir canın bile yok olacağı" düşüncesini kabullenemediler.)
Markos 16:15 ("Bütün dünyaya gidin, ve sevindirici haberi tüm yaratılışa müjdeleyin.")
1. Korintoslulara 9:16 ("Görev bana kaldı; eğer sevindirici haberi müjdelemezsem yazık bana!")
Ö & A 4 ("Tarlada hasat zamanı gelmiş; işte orağını var kuvvetiyle savurarak ilerleyen kişiye...ona kurtuluş verilir.")
Ö & A 15:6 ("Senin için en değerli olacak şey canları [Mesih]'e getirmek olacaktır.")
Ö & A 18:10--16 "Bana bir çok can getirirsen sevincin ne büyük olacak!")
Ö & A 38:40--42 Her yaşlı, rahip, öğretmen ve üye sevindirici haberi müjdelemelidir.)
ÖRNEKLER
Büyük bir barajın hemen alt kesiminde oturduğunuzu farz edin.  Bir gün barajda bir çatlak dikkatinizi çekiyor ve barajın kısa zamanda yıkılacağını fark ediyorsunuz.  Bir sorun çıkacağını ailenize ve arkadaşlarınıza, sanki olağan bir durummuş gibi, önemsemez bir şekilde mi söylersiniz?  Yoksa tehlikeden kaçmaları için diğerlerini uyarmak amacıyla acilen elinizden geleni mi yaparsınız?  Aynı ilgiyi, sevindirici haberin kurtarıcı hakikatlerini henüz duymamış olan kimselerle paylaşmak konusunda da göstermeliyiz.  Rab şöyle demiştir ("komşusunu uyarması konusunda herkes uyarıldı" Ö & A 88:81).
5. İLKE
KİLİSE'NİN MİSYONU:  ÖLMÜŞLERİ KEFARET SAYESİNDE KURTARMAK
Tapınak Törenlerini Yerine Getirebiliriz
Başkalarının kurtuluşu için çalıştığımız üçüncü yol da tapınaklarda kutsal törenleri yerine getirmektir.  Bu törenleri önce kendimiz alırız.  Sonra da, bu hayatta sevindirici habere kavuşmamış olan kişiler için aynı törenleri yerine getirebiliriz.
Soy Araştırması Yapabiliriz
Soy araştırması sayesinde atalarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.  Ardından, Kilise'nin bir üyesi olarak, ölmüş olan bu kişiler için vaftizler ve gerekli diğer ayinleri yerine getirebilirsiniz. Bu önemli ayinlerden biri de sonsuza değin bir aile şeklinde birlikte olmamızı mümkün kılan ebedi evliliktir.
Tapınak'a Girmeye Layık Olmalıyız
Tapınaklar mukaddes yerler oldukları için sadece yüksek doğruluk standartlarına uyan Kilise üyeleri girebilir.  En az bir yıl süreyle üye olduğunuzda gözetmeniniz ile tapınağa girmeniz hakkında konuşabilirsiniz.  Gözetmeniniz gerekli standartlara uyup uymadığınızdan emin olmak için size bazı sorular soracaktır.  Daha sonra, kendiniz için kutsal ayinler alabilir ve bunları ölmüşler için yerine getirebilirsiniz.
KUTSAL YAZILAR
Yuhanna 5:25 ("Ölmüşler, Tanrı'nın Oğlu'nun sesini duyacaklar.")
1. Korintoslulara 15:29 ("Yoksa ölmüşler için vaftiz olanlar ne yapacaklar, eğer ölüler asla dirilmiyorlarsa?")
1. Petrus 3:18--19 (Mesih "hapisteki ruhlara sevindirici haberi müjdeledi.")
1. Petrus 4:6 ("bunun için ölülere de sevindirici haber müjdelendi.")
Ö & A 2 (Eliya "babalara verilen sözleri çocukların kalplerine ekecek.")
Ö & A 124:28--32 (Ölmüşler için törenleri yerine getirmeleri için Azizlere bir ev yapmaları emredildi.)
Ö & A 128 (Joseph Smith, ölmüşler için yapılan vaftiz hakkında talimatlar verir.)
Ö & A 138 Joseph F. Smith, ölmüşlerin kefaret verilerek kurtarılmasına ilişkin görümünü anlatır.)
6. İLKE
DAR VE İNCE YOL
Mükemmelliğe Giden Yolu İzleyebiliriz
Vaftiz olduğunuzda mükemmelliğe ve Cennetteki Babamızla birlikte yaşayacağınız ebedi hayata giden yola girmiş olacaksınız.  [2. Nefi 31:17--21]  Bu yolun sonuna kadar dayanmak büyük bir iman ve çaba gerektirir.  Fakat sonuna kadar dayanmak aynı zamanda sevinç ve huzur da getirir.  Cennetteki Baba'nızı memnun eden bir şekilde yaşadığınızı bilebilirsiniz.
Vaftiz Olarak Mesih'e Gelin
Kutsal Ruh, dar ve ince yolu izlemenize yardımcı olacaktır.  Aşağıdakileri yaparsanız Kutsal Ruh'un rehberliğine layık olursunuz---
İman eder
Günahlarınızdan tövbe eder
Vaftiz olur
Kutsal Ruh armağanını alır
Emirleri yerine getirir
Kilise dahilinde hizmet eder
KUTSAL YAZILAR
3. Nefi 27:16--17  ("Tövbe edip benim adımla vaftiz olan kimse Ruh'la dolacaktır; ve sonuna dek dayanırsa, bakın, o kimseyi Babamın önünde suçsuz kılacağım.")
Moroni 10:32--33 ("Mesih'e gelin ve O'nda mükemmelleşin.")
Matta 7:13--14 ("Hayata götüren kapı dardır ve yol zordur.")
Matta 7:21--24 ("Bana: Ya Rab, ya Rab, diyen her adam cennet krallığına girecek değildir; ancak Baba'mın isteklerini yerine getirenler girer.")
Filipelilere 2:12 ("Korku ve titreme ile kendi kurtuluşunuz için çalışın.")
ÖRNEKLER
Ebedi hayata uzanan yolda kalma gereğini anlamak için Lehi'nin hayat ağacı görümünü 1. Nefi 8. Bölümünü okuyunuz).